2007 Nové osy civilizací 6: Událostní toky Země Architekt

[ Ezoterika ] 2022-01-20

Q: V poslední době přicházejí zcela protichůdné informace z civilizací jinými kanály. K některým z nich jsem skeptická.
A: Váš mistr nám povolil mluvit. Nejste vázáni na pozemskou schránku, jste schopni číst multidimenzionalitu a dávat těmto údajům racionální smysl. Je pro nás důležité, abychom vaším prostřednictvím poskytli průřez informacemi.

Q: Kdo dal informaci, že po přechodu bude na Zemi menšina? Nebo se tento scénář zdá přijatelný samotným průvodcům?
A: Předpokládejme, že tomu tak je. Člověk si vybírá data z infopolí podle svých aspirací. Je to přijatelné - každý má svůj vlastní život, své vlastní úkoly a své vlastní informace, které mu pomáhají. Proto chceme nyní promluvit prostřednictvím duše z Hierarchie vývoje. Evoluce Boha je vaší prioritou, i když vy sami to zde máte těžké, jste připraveni snést jakýkoli scénář. Ostatní jsou často zaměřeni na své vlastní potřeby a vnímají nás tímto subjektivním prizmatem. Informace z vyšších úrovní získáváte především pro sebe a určitý okruh stejně smýšlejících lidí. Všechny duše jsou však odlišné, takže získané údaje nemohou být univerzální a vhodné pro úplně každého.

Q: Pokud vím, civilizace je nyní rozdělena do několika proudů událostí?
A: Přesně tak. Rozdělme je do dvou skupin:
- Prostor transformace, kde se právě nacházíte vy a vaši čtenáři. Rozvíjí se zde několik proudů událostí, ale všechny zahrnují poměrně drastické zkušenosti, které mohou změnit vektory pohybu pozemského společenství.
- Další proudy událostí, které se vyznačují hladším průběhem destruktivních procesů v civilizaci.

Q: Jsou mé zprávy pouze v prostoru transformace?
A: Zatím ano. Později však mohou přejít na jiné proudy událostí. Civilizace usiluje o čtvrtou úroveň. Informace, které byly vaším prostřednictvím předány, mohou být ponechány v dostupných zdrojích poznání na Zemi a mohou k nim vést ty lidi, pro které budou potenciálně užitečné.

Q: V klidnějších tocích nebyl covid?
A: Nemají ho, studují měkčí verze obnovy lidské mysli. Výsledek je však také částečný, nedostatečný.

Q: Proč potřebujeme tuto obnovu?
A: Aby se změnily samotné základy světonázoru pro novou zkušenost. Časem se to v lidské mysli projeví jako nové touhy a zkušenosti. Lidé časem najdou větší uspokojení v nemateriálních věcech, kreativitě, seberealizaci, nových nápadech, zapojení do zájmových skupin. Lidé se stanou lhostejnějšími k vyjadřování sebe sama prostřednictvím bohatství, vnější krásy, prestiže atd. Takové úspěchy již nebudou poskytovat pocit smysluplnosti. Ale prospěch a zájem, který člověk vytváří pro ostatní, se začne jevit jako smysluplný. Pozemšťané už nebudou hledat sebe sama v materiálních věcech, ale ve světlých významech, které mohou nasytit jejich smysly a mysl. Lidé si budou moci více vážit jeden druhého za projevy svých silných stránek, za talent, charisma a další projevy vnitřní krásy. Samotný základ hodnot ve veřejném povědomí projde vážnou změnou.
V současné době je hodnotový systém mnoha lidí silně zaměřen na materiální projevy života. Lidé nemají vždy dostatek času na rozvoj těchto vlastností, protože se orientují na bohatství. Obnova tedy zahrnuje změnu motivace ve prospěch nehmotných hodnot.

Q: V klidnějším proudu událostí nebyly žádné karantény, očkování a represe?
A: Existují i další pokusy elit o represi. Koneckonců civilizace je stejná, takže chování lidí se příliš neliší.

Q: Proč potřebujeme klidnější průběh událostí?
A: Toto je přímá cesta k novému cyklu třetí úrovně. Ne všechny duše vstoupily do prostoru transformace. Někteří byli vhodní pro pozdější život na Zemi, ale nebyli připraveni podstoupit náročný vývoj. Některé z těchto duší jsou přítomny v prostoru transformace, aby byly nablízku svým blízkým jako podpůrná skupina. Život těchto lidí zde však může zůstat velmi odměřený, i když některé jejich úkoly jsou také částečně vyřešeny, takže je nelze označit za pouhé statisty. Přesto jsou prioritní větve podporujících duší v jiných proudech událostí Země.

Q: Jak žijí lidé v klidnějších proudech událostí?
A: Ani tam není moc dobře, události nejsou tak ostré. Degradace systému řízení společnosti tam probíhá hladčeji. Bez dodatečné korekce však tyto toky událostí povedou k neuspokojivému závěru.
V klidnějším proudu událostí nedojde k přímé korekci. Všechny potřebné změny budou provedeny zde, v prostoru transformace. Velká skupina duší s určitými vlastnostmi může těžit z pobytu v dynamickém prostředí a svými činy ovlivnit budoucnost vaší civilizace.
Jedná se o účastníky, kteří jsou ve fázi vývoje individuality různého stupně závažnosti. První skupina: lidé, kteří přemýšlejí, jsou schopni pochopit složité věci, mají vlastní názory a jsou přesvědčeni o svých myšlenkách. Druhá skupina: rozhodní lidé, kteří jsou připraveni bojovat, hájit své pozice, vkládat energii do myšlenek (vlastních nebo cizích), které vedou k přeměně společnosti. Zkrátka lidé, kteří nejsou pasivní v širším slova smyslu.

Q: Posunou se i oni na vyšší úroveň?
A: Je možné, že se to některým z nich podaří. Většina z nich má však jiné úkoly. Musí projít velmi drastickými společenskými změnami, aby zvrátili běh dějin Země. Ne každý je schopen zůstat aktivní a efektivní v obtížných podmínkách a zároveň pokračovat ve vytváření pozemských událostí, které jsou v jeho nejlepším zájmu. Jejich zájmy jsou však stále svým způsobem sobecké, ale na jejich základě již mohou budovat lepší svět, ve kterém se bude ostatním lidem žít pohodlněji.

Q: Rozumím tomu správně, že každý, kdo pochází ze Země, vstoupil také do prostoru transformace?
A: Ano. Je zde zastoupena většina aktivních účastníků pozemského procesu, kteří mohou projevit svou vůli a odhodlání.

Q: Jsou nějací v jiných proudech událostí?
A: Ne všichni. A ne všichni jsou na stejném místě ve společenské hierarchii jako zde. Klidnější proudy událostí jsou zcela odlišné.

Q: Kdo další se nachází v prostoru transformace?
A: Všimli jste si, jak se svět stal kontrastním? Že velké množství spících duší se slabou vůlí nevstoupilo do prostoru transformace? Mnoho těchto duší je zde také zastoupeno jako podpůrná skupina, ale mají příliš malý vliv na dění. Právě proto bylo dosaženo kontrastu. Do prostoru proměny vyšli:
- Lidé, kteří procházejí apokalyptickým scénářem.
- Lidé s aktivním životním postojem, kteří jsou připraveni ovlivňovat tento svět a hájit své zájmy. Mezi nimi se odehrají hlavní významné události.
- Duše, které se rozhodly dokončit inkarnaci. Portály vzestupu se často otevírají v prostoru transformace, což jim usnadňuje opuštění pozemské schránky.
- Duše, které jsou slabé, rozštěpené. Je jim dovoleno se rozpadnout, aby se uvolněným životním zdrojem posílili aktivnější účastníci civilizace.
- Přesuneme-li se na novou úroveň a k pozemským učitelům, jsou zde v menšině.

Q: Jak se budou výsledky získané v prostoru transformace uplatňovat v klidnějších proudech událostí?
A: Nejlepší výsledky, kterých se vám podaří dosáhnout, budou začleněny do klidnějších proudů událostí. To bude závěrečná fáze přechodu Země do nového cyklu třetí úrovně. Globální scénář musí být samozřejmě sestaven uceleně, konzistentně pro každý z proudů událostí - je možné, že nový cyklus jich bude mít několik. Přesto se jedná spíše o technické problémy, i když vyžadují vážnou přípravu před sloučením různých možností. Hlavním problémem je však dosažení potřebných pozitivních výsledků v prostoru transformace.

Q: To bude projevem noci duše? Kdy se nejaktivnější účastníci postaví za své zájmy, protože kontrasty mezi společenskými vrstvami se příliš zostřily?
A: Ve vašem případě je noc duše stavem ″otevřeného″ prostoru, kde mohou vyšší manažeři provádět jakékoliv nepřímé změny zvenčí a provádět je ve velkém množství, dokud není dosaženo požadovaných cílů. Výsledek, který je nyní zapotřebí, je snížení destruktivity civilizace, vytvoření podmínek pro plynulé zvýšení frekvence Země na úroveň 3,5 během dvou až tří generací. To vyžaduje odstranění ostrého rozvrstvení společnosti na superbohaté a chudé. Jak vidíte, situace je nyní opačná. Změny tedy budou obtížné, ale naprosto nezbytné. Proto je nasazen vliv, kterému se říká noc duše. Změny lze provádět pouze pomocí destruktivních nástrojů, pro tuto práci jsou na Zemi určeni vhodní vykonavatelé - nízkofrekvenční, schopní za takových okolností účinně působit.

Q: Proč to všechno potřebují vidět ti, kteří se dostanou na další úroveň?
A: Nemůžete žít ve vzduchoprázdnu. K životu potřebujete kolektivní prostředí. Transformační zóna vám to umožní. V klidnějších prostorech jsou pozemské iluze silnější a uspí ty, kteří jsou v přechodu. Zde se duše nachází spíše v hraničních stavech vědomí mezi spánkem a bděním. Sami víte, že čím nepříjemnější jsou podmínky, ve kterých spíte, tím je spánek mělčí a citlivější. Stejně tak je tomu i zde: prostor transformace vám nedovolí zcela se ponořit do pozemských iluzí a motivuje vás k aktivní práci na sobě.

Q: Probuzení čekali konečné rozdělení prostorů a začala noc duše. Proč?
A: Přechod trval dva roky. Všichni, kdo byli připraveni, přešli na druhý břeh. Probuzení, kteří stále pracují na svém výsledku, budou nadále zůstávat v prostoru transformace. Můžeme lidi vyzvat, aby se zamysleli, proč jsou tady, jaké jsou jejich osobní výzvy? Jsou tu, aby podporovali své blízké? Nebo jsou součástí skupiny aktivních účastníků, kteří ovlivní budoucnost Země?
Ne každý se posouvá na novou úroveň. V oblasti transformace se události teprve začínají rozvíjet. Bude muset proběhnout aktivní fáze, po dosažení potřebných výsledků nastane útlum a teprve poté dojde ke spojení s klidnějším tokem událostí. Bude to trvat roky. (pozn. to jako že furt ještě to není aktivní?... a roky?... no fuj)

Q: Pro aktivní účastníky, kteří mohou ovlivnit budoucnost Země, apokalypsa nenastane?
A: Ne, tento proud událostí zůstane nepřerušen, aby se mohl dále spojit s klidnějšími proudy událostí.

Q: Jak dlouho budou moci lidé, kteří se připravují na přechod, zůstat v transformační zóně?
A: Budou to moci dělat ještě asi dvacet let. Co se bude dít v prostoru, kde začala noc duše, je obtížné předvídat. Událostní toky civilizace před korekcí však již byly vypočteny až do roku 2042. Na základě těchto údajů lze nějakým způsobem zkonstruovat individuální životní prostor pro ty, kteří přecházejí. Další rozšiřování je nežádoucí. Šance na dalekosáhlejší přehmaty nejsou nulové, ale zatím to nikdo nedělá. To znamená, že opožděné duše nebudou mít odkud brát informace o globální události. Dodatečné prodloužení bude vnímáno jako den svišťě (Na Hromnice o den více). Je nepravděpodobné, že by se některý z přecházejících dostal do tohoto bodu. Pravděpodobnější je, že přejdou buď na jiné úrovně, nebo do nového cyklu pozemské civilizace třetí úrovně.

Q: Chci upřesnit rok 2042. Přežila civilizace do té doby bez zásahů zvenčí?
A: Ano, to ano, ale z hlediska vývoje byly výsledky neuspokojivé. (pozn. takže vlastně máme sviště všichni)

Q: Pokud dojde k nezbytným změnám ve společnosti dříve, lidé se začnou přesouvat z prostoru transformace do klidnějšího proudu událostí. Ti, kteří se připravují na přechod na další úroveň, zde budou i nadále?
A: Je to možné, protože výsledky žití už existují, takže interakce se skutečnými dušemi jsou stále dostupné: od rodiny a přátel až po pokladní v supermarketu. Individuální prostor lze budovat, pokud pro to existují data z existence civilizace.

Q: Ale my jsme ještě neprožili noc duše, že?
A: Ne. Ale prožili jste další události až do roku 2042 a v tomto časovém intervalu je přítomno vědomí účastníků civilizace, je naplněno životem. Můžete tak komunikovat s lidmi. Chápeme, že se jedná o obtížné téma. (pozn. ani ne, prostě jsme si dali další kolo)

Q: Musíme se s tím vypořádat. A pokud pomůžeme ostatním lidem zlepšit jejich vývojové výsledky, počítá se to? Nebo se takové úspěchy ani nezachovávají, protože tyto duše mají jiné prioritní toky událostí?
A: Nebojte se, všechny pozitivní výsledky duší se zohlední a uchovávají bez ohledu na proud událostí. Vaše pomoc druhým lidem je skutečná.

Q: Může se kandidát na přechod vědomě rozhodnout pro klidnější proud událostí, pokud se rozhodne pokračovat ve třetí úrovni?
A: Volba je pravděpodobnější tím, že se aktivně nevyvíjí. Pokud člověk zpomalil, zastavil se, narazil na nepřekonatelnou překážku, může jeho duše opustit zónu transformace a přejít do nového Cyklu třetí úrovně. Předtím však může dojít k několika pokusům o stresující vlivy ze strany poradenských týmů, které mají pomoci člověku mobilizovat jeho síly. Pokud potřebná odezva chybí a duše odmítá pokračovat, může se stát, že opustí zónu transformace, nejspíše sloučením vědomí s jeho verzí z jiného proudu událostí.. (pozn. a nešlo by ten negativní vliv jen v jedné oblasti života...)

Q: A lidé, kteří ovlivní novou budoucnost Země? Mohou vyjít z transformačního prostoru?
A: Musí důvěřovat rozhodnutí svého vyššího já. Bude zde nutné prožít důležité události, klíčové společenské posuny, a až přijde čas, tato část duší se vlije do klidnějších proudů. Stále je však třeba vykonat mnoho práce. Možná, že někdo přejde do nového cyklu svým narozením a svou současnou inkarnaci stráví v zóně transformace.

Q: Kolik duší vstupuje do scénáře apokalypsy?
A: Podle všech událostních proudů by mělo do konce současného cyklu odejít z inkarnace asi 40 % duší. Ne všichni směřují ke katastrofickému scénáři, mnozí odcházejí v klidu. Tento počet může být menší nebo větší, záleží na individuálním rozhodnutí. Některé z těchto duší opouštějí pozemský prostor z různých důvodů. Další část se sem vrátí, aby se vyvinula a zrodila se v novém civilizačním cyklu. Když duše vstoupí do procesu vývoje a něco se nepovede, nikdo neřekne: ″Dobře, tak se stáhněte″. Mnozí prostě nemají cestu zpět - jen dopředu. To znamená, že duše, které nyní opouštějí inkarnaci, se do civilizace vrátí později, až pro ně budou vhodnější podmínky. Ne najednou, ale postupně, aby procento vysoce destruktivních duší bylo mírné. V době jejich inkarnace by mělo být kolektivní vědomí natolik proměněno, aby nepodporovalo jejich destruktivní tendence, ale naopak je potlačilo.

Q: To už není tak dramatické.
A: Jsi krutá, i když jsme se na tvou nestrannou duši obrátili sami. Mnozí lidé jsou unavení, zmatení a čtou o katastrofických událostech. Pokud takové vize navštěvují člověka často, začne v ně věřit. Lidé zatím neumějí ovládat procesy vnímání perspektivních časových linií. Nejsou zvyklí na myšlenku vícerozměrné budoucnosti. Kromě toho, pokud člověk ještě zcela nepřekonal své obavy, budou ho dramatické události přitahovat jako magnet. (pozn. těch událostí tady očekávaných a nenaplněných už bylo tolik, že je tohle jen jedna z dalších.. někde jinde)

Q: Souhlasím. I pro mě je obtížné vyznat se ve vícerozměrné budoucnosti, a proto nerada dělám hlasité předpovědi.
A: Průvodci chtějí něco sdělit, lidé od nich očekávají nějakou konkrétnost. Tři argumenty lidem pomohou pochopit proč by se neměli příliš upínat k jakýmkoli předpovědím.
1) V systémech využívajících prvek chaosu je budoucnost vícerozměrná a závisí na rozhodnutích účastníků. (pozn. super, na úrovni bytosti pozemské, či nadzemské?..)
2) Předpovědi jsou založeny na aktuálních odhadech budoucnosti, ale jsou pravidelně aktualizovány. Podle toho se mění strategie dopadu, a to jak na jednotlivé duše, tak na celou civilizaci. Mění se ukazatele, zvyšuje se nebo snižuje účinnost některých nástrojů, ruší se předchozí rozhodnutí a přijímají se nová.
3) Průvodci mohou být poskytnuty informace, které odpovídají jeho úrovni porozumění, psychoportrétu a cílům osobního rozvoje. Takto vzniká více pravd: varianty informací podávaných ze správného úhlu a subjektivně vnímaných, včetně protichůdných a rozporuplných informací.
Veškeré předpovědi vám proto předkládáme k zamyšlení. Budoucí pozemšťané vládnou právě teď vlastníma rukama. (pozn. sám si vařím, sám si peru... )

Q: A kde jsou nyní inkarnovány duše od vás?
A: To je dobrá otázka. Tady ne. Jsou v klidnějších proudech událostí v nedávné minulosti. V současné době jsou mnozí z nich teenageři nebo mladí dospělí. Jedná se o první generaci inovátorů. Bude jich sice málo, ale přinesou čerstvé nápady. Jakmile dojde k nezbytným společenským změnám v prostoru transformace, budou do klidnějšího proudu událostí vtaženi i lidé s aktivním životním stylem. Podle plánu to bude stačit k tomu, aby nový cyklus začal s velkým počtem inovativních nápadů a aktivních lidí, kteří by dali začátek novým společenským snahám.

Q: Takže v přechodném prostoru lidé procházejí změnou frekvence přímo v inkarnaci?
A: Ano. Vyspělejší a stabilnější mysli jsou schopny projít renovací, aniž by opustily inkarnaci.

Q: Tím, že projdou virem, který nese obnovu?
A: Nejen, ale ano. Dalo by se říci, že obnova je pouze základem pro nové vnímání. Lidé však nyní pozorují i nepříznivé události, které se kolem nich odehrávají, a to jim pomáhá mnohem rychleji vyvodit závěry, zvolit si svůj postoj, rozvíjet své myšlení, svědomí, empatii atd.

Q: V klidnějším proudu událostí lidé neprošli proměnou mysli?
A: Ne v nezbytné míře. Nebyli považováni za připravené na tak drastické změny. Tyto duše přežijí inkarnaci a při dalším zrození na Zemi získají vylepšenou mysl.

Q: Mají ti, kteří jsou nyní v přechodném prostoru, další větve inkarnace v klidnějších proudech událostí?
A: Ano, mnozí ano. Někteří přecházející jsou však přítomny již pouze v prostoru transformace. Budou zde podporováni podle potřeby. Musí na sobě pravidelně pracovat. Apokalypsa nastane již brzy. Probuzení, kteří jsou připravováni na přechod na novou úroveň, se jí však neúčastní. Pro jejich úkoly jsou zapotřebí jiné životní podmínky.

Q: Lidé říkají, že vidí známky rozdělení prostoru.
A: Obvykle jsou proudy událostí oddělené a integrální. Nyní se však skutečně objevují znaky, které lze označit za rozporuplné. Je to nevyhnutelné, prostor kolem se velmi dynamicky mění. Přesto však nelze vnímat dva nebo více proudů událostí současně. Pro lidi by to byla příliš velká zátěž. (pozn. proč? Byla by sranda potkat sebe v letních šatičkách, zatímco já mrznu pro nekřesťanské ceny energií)

Q: Jak se vyrovnat s tím, že jsme nyní někde ″uprostřed″? Jak tvořit budoucnost? Není vždy možné žít pouze pro dnešek.
A: Proudy, které projdou nocí duše, se pak spojí s jinými proudy před začátkem nového pozemského cyklu třetí úrovně. Budoucnost tedy lze budovat - řídit se přáními, ne pochybnostmi.
Přecházející budou muset sledovat události noci duší. Nejlepším způsobem, jak projít tímto obdobím relativně v klidu, je minimalizovat kontakty s okolím a s lidmi, v jejichž životě probíhají destruktivní procesy. Čím více je takových spojení, tím větší je psychologický dopad prostředí a zapojení na úrovni výměny energie. Doporučujeme, aby přecházející zanechali jen nejnutnější spojení, aby bylo pro vedoucí týmy nejsnazší udržet lidi před nežádoucími událostmi. Nyní není třeba zpomalovat.

Q: Jak bude letos probíhat přechod?
A: V průběhu roku se uskuteční asi deset portálů, které vytvoří příznivé podmínky pro přechodné jevy, stabilizují je a zásobí vysokofrekvenčním životním zdrojem. V ostatních obdobích je individuální přechod obtížný. Provozovatelé posunu zemského cyklu mají nyní přednost při práci s civilizací.
Učitelé budou s každým žákem komunikovat individuálně. Iniciativu však musí převzít sami lidé.

Zdroj: https://absolutera.ru/article12316

Zpět