1881 Rok 2022 Patricia Cota Robles

[ Ezoterika ] 2021-12-30

Bůh vítězně dokončil nejsložitější očistný proces, o který se kdy lidstvo a nebeská společnost pokusily. Očista zahrnovala demontáž matric nesčetných společenských struktur, které po eóny času manipulovaly, ovládaly a utlačovaly masy Lidstva. Tyto bolestivé struktury byly udržovány vědomím oddělenosti a duality založeným na strachu, které se projevovaly ve vzorcích lidského chování jako chamtivost, korupce, zneužívání moci, nenávist, nevědomost a ochota reagovat násilím. Všechny tyto způsoby chování jsou zcela prosté Lásky. Již neexistují žádné matrice ani základní struktury, které by vibrovaly na nesouladné frekvenci nutné k udržení zastaralých paradigmat. To znamená, že i když existují lidé, kteří se stále zoufale snaží udržet si svou moc a schopnost utlačovat, manipulovat a ovládat masy Lidstva, neexistuje žádná matrice, která by jejich nekalé snahy udržovala, a oni selžou.

Prostřednictvím nesčetných Aktivit Světla od zrození Nové dekády 2020 až 2030 Pracovníci Světla po celém světě v bezprecedentní spolupráci se Společností Nebes úspěšně odstranili okovy omezení a stíny, které zahalovaly duše Lidstva po celé eony času. Nyní v důsledku tohoto vítězného Božího úspěchu náš Bůh Otec-Matka potvrdili, že naše drahocenná planeta Země bude moci nerušeně vystoupit do Světla a není cesty zpět.

Když pozorujeme, co se stále děje ve vnějším světě, je pro nás velmi snadné pochybovat o těchto informacích, které nám sděluje Společnost nebes. Události se musí nejprve projevit v Říši příčin, kde vše začíná. V souladu s Vesmírným zákonem, aby se tyto Výtvory projevily na fyzické úrovni Země, musí poté Synové a Dcery Boží ztělesnění na Zemi tyto vzory dokonalosti magnetizovat do světa formy prostřednictvím srdečních plamenů, prostřednictvím našich myšlenek, pocitů, slov a činů. I když ve vnějším světě změny ještě nejsou tak zřejmé, jak bychom si přáli, poslední události velmi pozitivně ovlivňují každého člověka, místo, stav a věc na této planetě.

Všichni jsme se na spolutvoření těchto událostí podíleli. Masy lidstva nyní dosáhly kritického množství Božské Lásky. I kdybyste si nebyli vědomi rozsahu toho, čím vaše Světlo a Láska přispěly k procesu Vzestupu Matky Země, byli jste podstatnou součástí Božského plánu. Každá modlitba, každá meditace, každá Láskyplná myšlenka, pocit, slovo nebo čin, které jste vyjádřili pro jakoukoli část Života, byly vetkány do Kolektivního vědomí lidstva, které nyní dosáhlo kritického množství Božské Lásky. Probudivšímu lidstvu se uvolnila cesta, aby spolu se Společností Nebes začalo spoluvytvářet zázraky, které v tomto desetiletí hmatatelně přetvoří Zemi a VŠECHNY životy, které se na ní vyvíjejí, do vzorců Nové Země založených na Srdci .Nesčetné životy a lekce, které jsme individuálně i kolektivně prožili od doby, kdy jsme byli poprvé vydechnuti ze Srdce Boha, každého jedinečným způsobem připravily na tuto misi. Ti, kteří se vtělili do této doby, kolektivně zažili všechny myslitelné pozitivní i negativní situace, které se na Zemi projevily. Všechny tyto zkušenosti byly nezbytné k tomu, abychom se připravili na další fázi procesu Vzestupu Země. Zvažte neuvěřitelné změny v pozemských tělech, které všichni zažili navzdory odporu vystrašeného lidského ega.

V posledních měsících roku 2019 došlo k několika významným událostem, které byly zásadní pro připravení cesty ke zrození nového desetiletí. V srpnu 2019, během 32. výročí Harmonické konvergence, dosáhli Synové a Dcery Boží na Zemi kolektivní vibrační frekvence, která umožnila aktivovat našich dvanáct krystalických slunečních vláken DNA 5. dimenze. Tato DNA přetváří pozemská fyzická, éterická, mentální a emocionální těla na bázi uhlíku třetí dimenze na krystalická sluneční světelná těla 5D. V nich budeme přebývat na Nové Zemi. Tato aktivace uvolnila cestu pro další krok Božského plánu. 12. prosince 2019 (numericky den 12:12:12) se mohla dokončit aktivace připravovaná od našeho pádu před eony. Není náhodou, že 12. prosinec je dnem oslav Matky Marie a Panny Guadalupské.
12:12 je posvátný geometrický kód, který byl do DNA lidstva vtisknut po našem pádu. Záměrem tohoto kódu bylo, aby sloužil jako katalyzátor pro urychlené Probuzení lidstva, jakmile budeme schopni aktivovat našich dvanáct vláken DNA páté dimenze. 12. prosince 2019 vyšší JÁ každého člověka poprvé úspěšně aktivovalo kódy 12:12. O deset dní později jsme zažili velmi silný prosincový slunovrat a na Štědrý den, 25. prosince 2019, přišlo novoluní se zatměním Slunce, které v novém desetiletí nabíralo na síle. Koncept této dekády byl zapečetěn v Jádru každé částice během Úplňkového zatmění 11. ledna 2020.

Během deseti let, 2020 až 2030, lidstvo změní běh dějin Matky Země a VŠEHO Života, který se na ní vyvíjí, rozvine své skryté schopnosti, jejichž prostřednictvím doslova PŘEVEDE svá pozemská těla a své životní zkušenosti z vnějšího světa do vzorců dokonalosti založené na Srdci, spojené s Novou Zemí 5. dimenze, za spolupráce se Společností Nebes. Stupeň spolupráce, jaký bude nyní umožněn Kosmickým zákonem mezi Nebem a Zemí, nebyl nikdy předtím vyzkoušen.

Tehdy jsme ještě netušili, co to přesně znamená. Během několika týdnů jsme však poprvé v historii zažili ″nucený globální časový limit″. Bytosti Světla nám řekly, že bez ohledu na okolnosti ve vnějším světě tato ″planetární pauza″ vytvoří prostor pro to, aby Přítomnost JÁ JSEM Lidstva mohla být vyslyšena novým způsobem, a umožní našim nově aktivovaným Katalytickým kódům 12:12 probudit masy Lidstva způsobem, který jsme dosud nezažili. Řekli, že po úspěchu tohoto masového Probuzení a posunu Vědomí Lidstva směrem vzhůru už nic nebude jako dřív. Během několika následujících měsíců miliardy Pracovníků Světla po celém světě vzývaly Léčivé Světlo Boží s Božským Záměrem uzdravit naše pozemská těla a překonat bolest a utrpení, které se vynořují ve všech zemích světa. Sjednocené zaměření pozornosti vytvořilo Kolektivní vědomí, které umožnilo Já každého člověka pracovat ve spolupráci se Společností Nebes a dosáhnout toho, co se zdálo být zázrakem.

K pádu lidstva došlo před eony let, když jsme učinili osudové rozhodnutí používat své Tvůrčí schopnosti myšlení a cítění způsobem, který nebyl založen na Lásce. Pokřivené myšlenkové formy způsobily, že se v našich pozemských tělech začaly projevovat hrubé vzorce stárnutí, nemocí a rozkladu. Život za životem se tato degradace těl zakořenila natolik, že naše padlé lidské ego neúmyslně projevilo v naší DNA to, co Společnost nebes označuje jako ″kódy zotročení″. Tyto zmutované kódy zotročení se následně projevily v tom, co bytosti Světla označily jako ″karmickou šablonu těla″. Aby se Přítomnosti JÁ v každém člověku podařilo přeměnit planetární těla na bázi uhlíku na krystalická sluneční světelná těla páté dimenze, je nezbytné, aby kódy zotročení a karmické šablony těl byly přeměněny na Světlo a nahrazeny novými kódy Božství a šablonou Božského těla. Během několika prvních měsíců roku 2020 byla tato událost vítězně dokončena v pozemských tělech každého muže, ženy a dítěte. Jakmile byly šablony Božských těl na svém místě, božská přítomnost se integrovala do pozemských těl prostřednictvím Božství v srdečním plameni každého člověka.

Závěrečné Aktivity Světla pro rok 2020 zahrnovaly slunovrat 21. prosince a vzácné zarovnání planet Jupiter a Saturn známé jako Velká konjunkce. Synchronicita prosincového slunovratu a Velké konjunkce trvale pozvedla náš Svatý dech. Tento Božský zásah nyní umožňuje každému z nás přijímat vyšší frekvence prány a naší životní síly s každým nadechnutím. (pozn. proto hnojí oblohu)

Zvýšený příliv prány a životní síly lidstva posílil masy lidstva způsobem, který uvolnil posvátný prostor pro další aktivitu Světla během prosincového slunovratu v roce 2020. Tato událost se rozvíjela po tisíciletí. Během tohoto kosmického okamžiku byli Mocní Elohimové, kteří jsou Staviteli formy, schopni navýšit frekvenci vibrací v systému krystalové mřížky Matky Země na úroveň v souladu se systémem sluneční krystalové mřížky Nové Země 5. dimenze. Jakmile se to podařilo, umístili Elohimové do celého nově pozvednutého systému krystalové mřížky Matky Země nové krystaly Strážce záznamů 5. dimenze. Krystaly Strážce záznamů nyní fungují v meridiánech systému krystalické mřížky Matky Země stejně, jako nově aktivovaných dvanáct krystalických slunečních vláken DNA lidstva v meridiánech.

V těchto NOVÝCH krystalech Strážců záznamů 5. dimenze je zakódován pohotovostní plán pro Matku Zemi, který obsahuje plný Božský potenciál pro lidstvo, elementární království a transfiguraci Matky Země do vzorců dokonalosti založených na srdci pro Novou Zemi.

S vítězstvím této zázračné události nastal čas, aby Lidstvo hromadně překročilo vědomí oddělenosti a duality, aby se lidé na celém světě spojili v jeden dech, jeden tlukot srdce, jeden hlas a ve sjednocené vědomí komplexní božské lásky. Aby se lidstvo mohlo posunout vpřed ve Světle v souladu s Božským plánem, musíme všichni začít uznávat Božství každého člověka a oslavovat naši různorodost, čímž překonáme iluzi věcí, které nás oddělují. V průběhu roku 2021 byla pracovníky světla zajištěna přítomnost Vědomí Jednoty a Úcty ke VŠEMU životu Boha v každém srdečním plameni. Úspěch tohoto aspektu Božského plánu uvolnil cestu k další události, o kterou Probouzející se lidstvo a Společnost Nebes usilovaly po celý život. Tato událost zahrnovala úspěšné, značně urychlené čtyřicetidenní očištění lidstva od zastaralých paradigmat. Jak jsme již dříve uvedli, tato očista zahrnovala demontáž matrixů a hrubě zmutovaných společenských struktur, které manipulovaly, ovládaly a potlačovaly masy Lidstva po celé eony času. (pozn. už toho máme dost?)

Nyní byly matrice zastaralých paradigmat demontovány. Pomýlené duše, které se stále houževnatě snaží udržet si svou zneužívající moc, ztratily schopnost udržovat masy Lidstva v pasti svých klamů. Byla uvolněna cesta k tomu, aby se začal projevovat NOVÝ pohotovostní plán pro Matku Zemi a VŠECHNY její životy.

NOVÝ POHOTOVOSTNÍ PLÁN PRO ROK 2022
V roce 2022 začne probuzené lidstvo díky sjednocenému úsilí Nebe a Země spoluvytvářet generační ″výměnu stráží″. Vliv Staré gardy a sil, které jsou zodpovědné za katastrofální degradaci Matky Země, lidstva a živlů, bude nahrazen novou generací, která je jedinečně připravena stát se správci Země, která se uzdravuje a přetváří v dokonalost Nové Země. Převážná většina Synů a Dcer Božích, kteří se narodili od Harmonické konvergence v roce 1987, je v Nebeských říších známá jako Svatá neviňátka. Jsou to duše, které ještě nezačaly svou evoluční cestu na Zemi, co tragicky vypadla ze Spirály evoluce a dostala se do Kola karmy. Jakmile se tak stalo, Bůh vydal Kosmický edikt, aby tyto nové duše ochránil před uvězněním v Kole karmy, které lidstvo neúmyslně špatně vytvořilo v propasti oddělenosti a duality. Během čekání ve Vnitřních sférách byli tito vzácní Synové a Dcery Boží vyškoleni jedinečnými způsoby, které jim umožní pomoci Zemi a veškerému jejímu životu překonat bolest a utrpení staré Země, jakmile se vtělí na fyzickou úroveň. Tento výcvik byl uložen do jedinečných kódů vědomí, které byly vtisknuty do jejich DNA.

Božským záměrem těchto kódů vědomí bylo poskytnout těmto osvíceným duším snadný přístup k posvátným znalostem, které nashromáždily během čekání v chrámech ve vnitřních rovinách. Od roku 1987 se na Zemi narodily doslova miliardy duší. Inkarnovaly se ve všech zemích a ve všech podmínkách a situacích, které na Světě existují. Převážná většina těchto vzácných Synů a Dcer Božích nyní stojí v pohotovosti, aby zaujala své místo jako vůdci transformace. Je tomu tak bez ohledu na to, zda si to na vědomé úrovni již uvědomují, či nikoli. Ti z nás, kteří se narodili před rokem 1987, jsou povoláni k tomu, aby těmto vzácným pomáhali rozpomenout se na to, kdo jsou a proč jsou zde.

V roce 2022 se tito mladí lidé začnou dostávat do popředí po celém světě a přinesou s sebou inovativní myšlenky a řešení založená na srdci, protože nahradí starou gardu a zastaralá paradigmata, která byla nyní odstraněna. Postupně převezmou vedení všech různých společenských struktur existujících na Zemi a vytvoří nové společenské struktury založené na Srdci, které zlepší kvalitu života lidem, Království živlů a Matce Zemi.

Bytosti Světla chtějí, aby každý z nás v této době pochopil, že díky úspěšné demontáži zastaralých paradigmat jsme se nyní VŠICHNI osvobodili z tísnivého sevření, kontroly mysli a klamavého programování, které nás manipulovalo a drželo v pasti po nesčetné Životy. V minulosti rušení ze strany sil nerovnováhy dokázalo zabránit v tom, abychom slyšeli a hlavně důvěřovali vnitřnímu vedení našeho Já. To vše se nyní změnilo, stačí jednat na základě VĚDOMÍ. Pokud stáhneme pozornost od chaosu projevujícího se ve vnějším světě do nitra k Božství plamene našeho srdce, zažijeme tuto PRAVDU. Podle Společnosti Nebes tato generační změna ovlivní každou část Života, která patří Matce Zemi nebo jí slouží, a to tím nejpozitivnějším a Život proměňujícím způsobem. Věnujte tedy pozornost a naslouchejte intuitivnímu vnitřnímu vedení své Přítomnosti JÁ JSEM. Vše je v pořádku.

Zdroj: https://eraofpeace.org/blogs/news/birthing-the-new-year-2022

Zpět