1860 Mohammed Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2015-01-30

Islám. Co o tom můžeme říci dnes? Nejčistší z náboženství - řekne muslim. Nejkrvavější, nejnepochopitelnější, nejkrutější - řekne člověk, který má k islámu daleko a vůbec nic o něm neví. Proč se žádné náboženství na světě nestalo pro lidi jiných vyznání takovým symbolem teroru jako islám? Kdo vyvolává krvavé války rukama muslimů? Na světě je mnoho věcí, které jsou pouhým okem neviditelné, skryty za stínem stereotypů a masek vytvořených v kolektivním vědomí.
Muslimové sami nemusí věřit, protože mnozí z nich čekají na zjevení pouze prostřednictvím duchovních a v mešitách. Na to mají právo. Každý má svou vlastní cestu a svou vlastní víru. To, co řekl Mohamed, však vypovídá o čistotě a pravdě skutečného islámu, nikoli o tom, který byl překroucen teroristickými ″askety″.

... Po azurově modré obloze se přehnal ohnivý vír a jako by nakreslil arabským písmem slovo Alláh... O chvíli později na zem spadl obrovský kámen. Byl to on, kdo nakreslil posvátné písmo na oblohu. Shromáždili se kolem něj lidé, velmi vysocí, oblečení do dlouhých bílých rouch. Hlavy mají pokryté různobarevnými plátny, různě stočenými a malebně visícími dolů, a kámen září svou bělostí jako obrovský křišťál.... kámen skryli za zdmi nového chrámu o čtyřech plochých stranách - Kaaba. Kolem ní vyrostla obrovská mešita. Lidé se zmenšili, ale je jich hodně a všichni se chodí klanět do svatyně.

Muž v dlouhém bílém rouchu s hlavou pokrytou látkou se vydal za úsvitu do pouště. Byl to sám prorok Mohamed. U malého ohniště začal hovořit:
″Co se děje ve světě budoucnosti....? Chtěl jsem očistit učení Músy (Mojžíše) a Ísy (Ježíše) od lží, které do nich vnesli lidé vedení cizinci z tohoto Nibiru. Asi budeme muset začít znovu. Alláhovy cesty jsou však nevyzpytatelné. Nezáleží na tom, skrze koho nebo jak je Jeho slovo předáváno, Nebuďte fanatičtí a konzervativní. Prorok, stejně jako Alláh, mluví všemi způsoby a využívá každé příležitosti... Snaží se mluvit tak, jak bude slyšet, bez dogmat a konvencí, které se za staletí nashromáždily, aby jeho slova nebyla znovu lámána těmi dogmaty, která ještě neexistovala, když jsem chodil po zemi.

Temné síly, šajtán a jeho džinové vedou o vaše duše větší válku než kdykoli předtím. Šajtán však byl zplozen pro vás neviditelnými silami, které žijí na Nibiru. Jsou to Anunnaki. Od počátku věků proti sobě staví lidi. Když jsem chodil po zemi, měl jsem jen mlhavou představu, kdo jsou, a věděl jsem jen, že zlo pochází od Šajtána. Už tehdy mi něco říkalo, že v Knize knih není něco v pořádku. Byli to zvláštní lidé, tito Židé, kteří se pyšnili tím, že byli vyvoleni Bohem, kterého nazývali Jehova. Říkali, že Jehova stvořil svět jen pro ně a že všechny ostatní národy jsou odpad. Tento odpad měli proměnit ve své otroky. Takto údajně jejich Bůh stvořil svět.

Kde je tedy pravda, začal jsem hledat odpověď. Byl Bůh tak nespravedlivý? A pak se to stalo. Ve snu jsem viděl kometu, která před několika epochami spadla na Zemi. Kámen z ní stále ležel nedaleko odsud, na místě, kde jsem se narodil. V Mekce a okolí byl známý chrám. Ležel v něm prastarý kámen, který spadl z nebe. Po kometě jsem uviděl světlo a tisíc hvězd a hlas řekl: ″Jdi ke kameni a uvidíš pravdu. Druhý den ráno jsem šel do chrámu a dotkl se zčernalého kamene. Pak mě osvítila ta nejjasnější vize. Zdálo se, že to trvá jen pár okamžiků, ale byla to věčnost. Když jsem se probudil, zdálo se mi, že mi před očima ubíhají roky a staletí.

Existovaly tisíce světů a Země byla pouhou skvrnou. Všechny světy se točily a vytvářely majestátní mechanismus nebo něco naprosto mocného a nekonečného, dokonalého a neomezeného. Tak Alláh zjevil svou podstatu. Pak se ukázala země a parazit Nibiru s malou planetou, na níž se krčil ošklivý lid. Jeden z vůdců tohoto lidu, který si říkal Anunnaki, se jmenoval Jehova. Tak jsem pochopil, kdo Židům řekl, že jsou vyvolení.

Pak jsem viděl jiné světy, viděl jsem jiné národy žijící na jiných planetách u jiných hvězd a jejich potomky usazené na Zemi. Nebyli stvořeni Jehovou. Jsou to poslové různých světů. Viděl jsem také domov svých předků, kterým říkáte Arabové. Na zelené obloze zářila obrovská hvězda a půlměsíc. Půlměsíc během dne nezmizel jako Měsíc na Zemi. Zůstával vždy beze změny. Odtud byl na Zemi, k nám, potomkům migrantů, vyslán krystal světla. Byla vyslán, aby sdělil pravdu, zastřenou Anunnaky z Nibiru, kteří ovládli Zemi, usadili se na hoře Sinaj a Sion a připsali si stvoření světa a člověka. Tuto pravdu však bylo možné spatřit, když jsem se kamene dotýkal čistým srdcem, aniž bych v něm skrýval neřestné touhy.

Bohužel touhy po obohacení, moci, chtíči bránily lidem vidět, i když přišli do chrámu ke kameni, a ten sám byl zatemněn jejich temnými touhami. Mnohé zvyky, které přinesli Anunnakové, se vžily do mysli natolik, že je z ní již nebylo možné vymýtit. Prorok Ísa (Ježíš) to chtěl udělat, ale zaplatil za to svým fyzickým životem a veškeré jeho učení bylo převráceno naruby, aby sloužilo Anunnakům.

Bylo mi řečeno, abych se znovu pokusil očistit pravdu a poznání Alláha, Nejvyššího, od anuackého učení Jehovy. Po těchto vidinách jsem se sotva dostal do stanu. Od té doby jsem si začal zapisovat řádky, které ke mně přicházely z pravého zdroje poznání - od Alláha. Staly se Koránem. Alláh je vskutku moudrý. Neodmítl hned učení zkreslené Anunnaki. Prostě začal dávat jiný smysl. Úplné popření toho, na co byli lidé po staletí a tisíciletí zvyklí, by lidi odvrátilo od očištěné pravdy a vedlo by k jejímu úplnému popření. Vědomí lidí jak tehdy, tak bohužel i ve vašich dnech ještě nedospělo natolik, aby zcela odstranilo z písma příběhy zaznamenané Anunnaki o prvním člověku a podobně. Ve skutečnosti jsem si myslel, že všechny tyto příběhy nejsou tak důležité, že jsou jen pozlátkem ve srovnání se skutečným množstvím Alláhových světů a jeho velikostí. Tato velikost je nepředstavitelná. Proto nelze Alláha zobrazit jako lidskou bytost, ani živé bytosti, neboť jejich podoba je pomíjivá, a proto není pravdivá. V Alláhově světě mají jiné podoby a v tomto fyzickém světě je vše drsnější a vše není vidět tak, jak to ve skutečnosti je. Proto by člověk neměl zvěčňovat porušitelné a pomíjivé formy v obrazech, brání to rozvoji duší, ve vašem pojetí je konzervuje v jedné poloze.
Protože znám váš vztah k tradicím, neodvažuji se tvrdit, že by ses jich měl okamžitě vzdát.

Přesto řeknu, že Alláh potřebuje tvou ctnost víc než zabitého berana.

Nemyslete si, že můžete hřešit, jak chcete, a pak obětovat berana a smýt své hříchy jeho nevinnou krví. Vaše hříchy nezmizí, pokud si skutečně neuvědomíte, čím jste zhřešili. Nepomůže vám ani cesta do Mekky ke svatému kameni Kaaba, ani kamenování ďábla, ani návštěva svaté hory Arafat a svatých studní. Hřích se nesmyje a nevymaže rituály. Vymaže se prací duše, upřímnou žádostí o odpuštění od Alláha. Hodža může být také hříšník. Nebude lepším hříšníkem, když bude postupně vykonávat hadždž. I ten nejprostší a nejobyčejnější člověk, který nikdy nebyl v Mekce, může být mnohem blíže Alláhovi, pokud je zbožný a ctnostný.

Mnoho věcí mi bylo skryto, když jsem s vámi žil na zemi. Například to, že člověk nežije na tomto světě jen jednou. V podstatě jsem se řídil tím, o čem mluvil prorok Músa. Co se mi zjevilo ve vizích. Nebudu už znovu připomínat vaše tradice, protože nakonec jen Alláh rozhoduje o tom, kdo, kolik a kde bude na Zemi žít. Představujete Alláha jako Všemohoucího a Vševidoucího. Nepersonifikujte ho, nelidštěte ho. Není vládcem ani králem. Jak víte, k vládcům a králům se velmi často dostávají temné osobnosti.

Bylo tomu tak v dávných dobách a je tomu tak i nyní, protože moc je nejchutnější pochoutkou a nejvíce vyhovuje šajtánovi.
Alláh je velkým principem laskavosti, stvoření, světla. Je to Stvořitel. Je to oheň. Proto ho není možné zobrazit. Není možné si to představit. Cítíte to jen ve svém srdci. Alláh je spravedlnost. Je to pojem nadřazený jakékoli formě.

Mnoho lidí na Západě mluví o tom, že muslimská žena je zotročena a proměněna v otroka.
Mnozí kazatelé samozřejmě hřešili nadměrně. Šajtán byl vložen do úst mnoha lidem podle stejného plánu Anunnaků. Přesto žena není otrok a věc. Je to člověk, který plní na Zemi své poslání, jež mu bylo svěřeno Alláhem. Není rozdíl, zda jste muž nebo žena. Důležité je, abyste dodržovali Alláhova přikázání. Pokud jsi muž, nedává ti to žádné právo hřešit. Vše, co lidé na Západě slyšeli o zacházení se ženami na Východě, je pouze důsledkem tradic východních národů a ničím jiným. U arabských kmenů bylo běžné, že muži umírali ve válkách a ženy zůstávaly v pozadí. Proto bylo vhodné, aby si jeden muž vzal za manželky několik žen, aby nezůstaly celý život neplodné a nešťastné bez mužské opory.

Je asi lepší mít poctivě několik manželek a starat se o všechny děti, než si hledat ženy bokem a pak je nechat s dítětem v náručí.

Mnoho lidí na Západě je překvapeno burkou, závojem a dalšími atributy ženského oděvu na Východě. Burka však není symbolem otroctví. Je to ochrana žen před muži a před závistivými soupeři. Skrývá ženskou krásu před závistivými pohledy, udržuje ji mladou, zdravou a schopnou rodit děti. Anunnaki, nebo šaitán pro ty, kteří se nechtějí zabývat tím, kdo jsou anunnaki, jsou tak zákeřní, že využívají nejen vašich sklonů k neřestem, ale také toho, co považujete za svou sílu. Aniž byste to věděli, pokušitel v jejich osobě se vplížil a začal mnohé z vás navádět proti jiným lidem. Mnozí kazatelé vám říkají, že všechno zlo pochází od nevěřících na Západě, a přitom skrývají skutečné příčiny zla.
Ano, je pravda, že na Západě šajtán pronikl do myslí lidí. Západní kultura se stala nevěstkou jako kdysi Babylon, Sodoma a Gomora. Žije tam mnoho hříšníků, ale jistě souhlasíte, že ne každý Zápaďan je pro svět hrozbou. Šajtán, abychom to řekli otevřeně, nebo spíše Anunnaki chtějí válku, abyste se navzájem zničili: vy a lidé ze Západu. Proto hrají na vaše vášně. Již dlouho podněcují národy proti sobě.

Ve středověku vpadli do našich zemí křižáci a se jménem Božím na rtech nám sekali hlavy, vypalovali města a ničili děti. Mnozí z vás, kteří mají na rtech jméno Alláhovo, dělají totéž. Šajtán vám vnukne jistotu, že máte pravdu. Prostřednictvím kazatelů, kteří jim zatemňují mysl, říká, že spácháním teroristických útoků a zničením nevinných dětí se dostanete do ráje a že Alláh tam rozhodne, kdo z těchto dětí byl nevinný a kdo ne. Vražda je však velký hřích. Prorok Músa (Mojžíš) o tom mluvil. Za vraždu se do nebe nedostanete. Nenabádám k tomu, abychom nastavovali druhou tvář a modlili se za své nepřátele, jak se píše v překroucených textech o proroku Izákovi (Ježíši). To je absurdní a sebezničující. Také to, co někteří vaši kazatelé říkají, je druhý extrém, který vyvolává hněv, nenávist a pomstu. Tyto emoce jsou velmi syrové a špinavé. Jak mohou být slučitelné s tím, co nazýváte ″rájem″? Cesta terorismu je cestou do pekel.

Tímto způsobem chce šajtán zničit vaše duše. Pod záminkou očištění planety od zla vybere od obou stran obrovskou oběť utrpení. Šajtán, Anunnaki to vše dělají rukama lidí zpoza oceánu. Vštípili jim, že války na Východě jim přinesou velké zisky a nasytí je ropou. I oni, stejně jako Židé, kteří jim vládnou penězi, si myslí, že jsou vyvolení. Všichni ostatní jsou zbytní. Když už z vás nemůžou mít otroky, musí se vás zbavit jako odpadu zejména proto, že podle jejich chápání je vás nyní příliš mnoho a celé země mohou být zotročeny.

Lidé na Západě, stále více na popud anunaků a jejich zástupců sedících na pytlích se zlatem, pobuřují všechny normální lidi svou zvráceností, zvráceností a touhou po zisku. To je pro vás jen rybářský háček, to je návnada pro ty, kteří se neovládají a vrhají se do masakru. Zastavte své vášně, zapněte svou mysl a obejděte nepřítele. V nadšení z fanatismu nesmetejte vše, co vám stojí v cestě. Někteří z vás se v tomto impulsu vydali za svými muslimskými bratry. Někteří z vás dokonce usilují o zničení svaté Kaaby a černého kamene seslaného z vůle Alláha. Toho chtějí dosáhnout noví ″ochránci″ Alláha ze Sýrie, kteří vytvořili Islámský stát. V čem je islámský, když chce zničit islámské svatyně? Prostřednictvím kamenů Kaaby můžete mluvit s Alláhem. Nacházejí se na Zemi, kde existuje přímé spojení s vyššími světy a civilizacemi. Když vykonáváte hadždž, dotýkáte se tajemství.

Síly temnoty v rukou západních Židů samy platí a vytvářejí terorismus. Ve tvém jménu zničili mrakodrapy v New Yorku, ve tvém jménu se snaží zničit Kaabu, ve tvém jménu pokrývají země Východu a Západu nevinnou krví. Udělali z vás monstra. Ve skutečnosti islám ničí a v myslích lidí ze Západu z něj dělají náboženství vrahů a barbarů, vandalů a středověkých obskurantů. Nepodporujte to. Dokažte, že islám je čisté učení, které přináší světlo, a ne zkázu a smrt.

Pravý islám nemá nic společného s terorismem a zvráceným džihádem. Pravý džihád je válka proti vášním, hříchům a těm, kdo hřích přivádějí na svět a hlásají ho. Hřích nekáží obyčejní lidé, ale ti, kdo je do těchto ″kázání″ tlačí. Stejné osoby rozkládají Západ a podporují muslimský džihád proti němu. Jejich cílem je jednoduše očistit zemi od obou. Ze všech udělali obětní ovce. Násilím přivádějí všechny národy do propasti bídy. Pokud vás napadnou, nenastavujte druhou tvář, ale braňte se. Neútočte však na lidi, kteří jsou v zajetí šajtána. Neměli byste bojovat s nimi, ale s těmi, kdo je nachytali. Požádejte o to Alláha. Bude to Jeho milosrdenství a On bude mít moc změnit tento svět a přivést všechny lidi na správnou cestu.

Nelze si myslet, že jedna víra je pravdivá. V každé víře je zrnko pravdy. Usilovat o spravedlnost je základní pravdou. Není na vás, abyste rozhodovali o tom, jakou cestou se mají národy Západu vydat. Pokud půjdou k Šajtánovi, pohltí je. Bude to pro ně trest. Je na vyšších silách a Alláhovi, aby na svět přinesli mír a pořádek. Kéž je bůh milosrdný k těm, kdo si to zaslouží.
Nyní jsou dny velkého boje. Nepouštějte své emoce. Nakonec je vše v Alláhově vůli,″ řekl Mohamed.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_36.html

Zpět