1857 Dětství Ježíše Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2013-01-05

Celý svět slaví Narození Ježíše Krista, pak slavíme křest. Co se však stalo mezi těmito dvěma událostmi? Evangelia vyprávějí o klanění mudrců, o útěku do Egypta, o mladém Ježíši, který mluví s kněžími v chrámu. Většina podrobností o životě malého Ježíše je však stále neznámá. Podle tradice se Ježíš narodil ve stáji a do Egypta cestoval s rodiči na oslu, ale bylo tomu skutečně tak?

Dnes chci tento příběh vyprávět se všemi podrobnostmi, které jsem ve snu viděla. Doufám, že některé věci budou jasnější, proč se to stalo tak a ne jinak, proč mudrci přinesli právě tyto dary a ne jiné, a jak božská prozřetelnost vedla Svatou rodinu na její životní cestě.

Marie (modlící se dívka), byla v malé místnosti, kde byla než postel, malý stolek a vyvýšenina, na které stál velký svícen se sedmi svícemi (menšími). Maria se před ním modlila a klečela na kolenou.
Plamen sedmi svící osvětloval její tvář, velmi mladou, téměř dívčí. Celou její postavu zahaloval zelený závoj a na stěnách a podlaze se chvěly dlouhé stíny svíček. Modlila se tak usilovně, že musela upadnout do transu, a nad hlavou se jí sneslo cosi průsvitného. Vnitřní hlas mi říkal, že Maria už dlouho žije tady v jeruzalémském chrámu pod dohledem kněze Zachariáše, svého příbuzného. Byla tu od té doby, co ji sem přivedli její rodiče, kteří brzy odešli, byli už starší.

Teď k ní sestoupil anděl a promluvil k ní, ale nikdo kromě ní ho tu nemohl vidět. Vyprávěl jí o blížícím se porodu. Neslyšel jsem je, komunikovali spolu telepaticky, ale vnitřní hlas mi říkal...
...Tady ji vidím vzhůru, ale nemůže zvednout oči k sedmi svíčkám. Pláče a po tvářích se jí kutálejí slzy.
Pak se zvedla z kolen, seběhla ze schodů a otevřela dveře svého pokoje. Se vzlykem narazila dole na Zachariáše, který statně mířil někam dolů do chodby. Jeho dlouhé strakaté roucho se táhlo po kamenných deskách podlahy a bílý vysoký turban zářil drahokamy ve světle plamenů velkých lamp.
Dívka se rozpláče, něco řekne a znovu ji přeruší vzlyky. Šedovousý kněz ji obejme, ale jeho tvář zvážní. Zeptal se jí.
Říkalo se, že mu řekla, co se stalo, a kněz uvěřil v Mariin božský záměr. Rozhodl se ji provdat za muže hodného takového poslání. Najednou se přede mnou obrazy změnily a já uviděl staršího muže, jak stoupá po schodech do chrámu. Zpod pestré látky omotané kolem hlavy jsem viděl jeho šedivé vlasy a šedivý plnovous. Je však stále robustní a silný. Na zem se snese dlouhý vzorovaný župan.
Vnitřní hlas mi opět říká, že je to Josef, Mariin budoucí manžel. Říkalo se, že se mu ve snu zdálo, že se má oženit s mladou dívkou, aby z ní vychoval Božího syna. Ve všem naslouchal hlasu Vyšší moci a tak přišel na toto místo...

... Mezi kopci se pohybuje malá karavana, několik oslů, Marie s Josefem jdou do Betléma. Josef tam měl dům, kde kdysi žil se svou sestrou a rodiči. Pak se ale jeho sestra vdala a odešla do Nazaretu. Měla děti a nyní tam žila se svým manželem. V Římské říši začalo sčítání lidu a Judea byla její provincií. Cestou je několikrát kontrolovali římští vojáci. Josef jim ukázal nějaké dokumenty a když Římané viděli tyto dlouhé svitky a těžké pečetě, popohnali pocestné do Betléma, kde měl Josef dům a kde se měl podle svých listin nacházet. Někdy se vojáci při pohledu na starého muže a jeho tak mladou ženu posmívali.

Když byl Josef před velkým dvoupatrovým domem, zaklepal na těžké kované dveře a po chvíli s nadávkami vyšel římský voják. Josefův dřívější dům byl obsazen římskými vojáky, a tak šli do hostince. Velká budova ze dřeva se čtvercovým nádvořím uvnitř byla špinavá a ošuntělá. Na nádvoří stáli osli a vozy, na nichž na některých místech spali jezdci v šeru nadcházející noci. U dveří ležel unavený velbloud. Josef vyšel do prvního patra, ale všechny pokoje byly obsazené. Dole na nízkých lavicích spali chudí a služebnictvo. Byli tu jen muži, takže Josef nemohl zůstat se ženou, která měla rodit. Vyšel na ulici, hostinec byl na okraji města. Uviděl za městem malý chatrný domek, podobný chýši. Plochá střecha byla zkroucená větvemi a dveře byly pootevřené. Tam šel Josef se svou ženou. Rozhodl se požádat o přístřeší na noc. Když však dorazili, dům byl prázdný. Pastýři, zůstali nahoře v kopcích. Bylo pozdě a začaly se objevovat se hvězdy.
V chatrči byla lavička, několik hliněných hrnců, zastaralé ohniště a roztrhaný závěs

Starý pastýř v ovčí kůži a dva mladí muži pomáhali v horách odrodit ovci. Prozřetelnost záměrně zdržela pastýře a uvolnila onu chaloupku pro narození dítěte. Nejednou tuto rodinu na jejich životní cestě povede Boží prozřetelnost.
...Začíná svítat a radostní pastýři nesou beránka a vedou stádo ovcí. Chtějí vstoupit do domu, ale ten je zamčený. Zaklepou a na prahu se objeví Josef. Něco jim vysvětlí a překvapení pastýři si sednou na zem. Nestává se každý den, že by do jejich domu přišla rodička. Pak jim bylo dovoleno vstoupit. Mary seděla zabalená do tmavé deky. Dítě nebylo pod dekou ani vidět.
...Druhý den za úsvitu se k městu blížila velká karavana. Desítky velbloudů naložených pestrobarevnými balíky přijely zdaleka. V hostinci, který byl odtud dobře vidět, nastal rozruch a křik.
Marie však byla v domě. Ona a dítě byly uloženy za závěsem. Laskavý pastýř jí a jejímu manželovi dovolil zůstat. K domu se však přiblížilo několik bohatých kupců z nové karavany. Pestrobarevné župany vyšívané zlatými vzory s turbany mátly pastýře a jejich podnájemníky. Dům nebyl vůbec vhodný pro přijímání tak bohatých a vznešených návštěvníků. Byli to ti samí mudrci, kteří jsou popsáni v Bibli. Nebyli však sami. Poblíž byli černošští sluhové. Přítomným se zdálo, že se návštěvníci chovají podivně. Klaněli se dítěti, jako by věděli něco víc, a ukazovali na oblohu, zřejmě s odkazem na hvězdu, která silně zářila.

Marie a Josef začali chápat, o čem mluví, protože i jim bylo dáno něco vědět. Černošští sluhové přitáhli do chatrče těžkou truhlu, pak velký stříbrný džbán a pestrý měkký balík. Jednalo se o slavné dary. Bohatí obchodníci darovali zlato, drahé látky a kadidlo. Jeden z mudrců pohladil Josefa po rameni, jako by ho znal už dlouho a věděl o jeho poslání. Samozřejmě, protože jak Josef, tak tito mudrci byli nyní povznesenými učiteli. Znali se i v jiných inkarnacích. Večer karavana odjela za kopce.

V noci se Josefovi zdálo, že půjde s první karavanou, která ráno přijede. S prvními slunečními paprsky se za kopci skutečně objevila kolona velbloudů naložených zavazadly. I oni byli cizí obchodníci, ale z jiné země než karavana, která odjela. Josef uvěřil božským slovům ze svého snu a vydal se do hostince vyjednávat s vůdcem karavany. Ten když viděl jeho roztrhané a ošuntělé šaty, nechtěl poslouchat. Tehdy bylo potřeba zlato mudrců. Dobrý Josef část odkázal pastýřům, kteří poskytli přístřeší jeho rodině.

... Marie s dítětem seděla ve stanu na hřbetě velblouda. K větší karavaně velbloudů se připojila malá karavana tří oslů. Vydali se přes poušť do Egypta. Boží prozřetelnost je opět vedla, protože král Herodes nařídil zničit nemluvňata Kristova věku, protože hledal předpovězeného krále.
Josef během své dlouhé cesty kupoval od obchodníků jídlo právě za dary mudrců. Během této cesty se setkali se starším Simeonem. Očišťování se tedy nekonalo v chrámu, ale na cestě. Prožili dlouhé měsíce cestování, než se před nimi objevili pyramidy. Nová země se na několik let stala útočištěm Josefovy rodiny. Za peníze, které jim zbyly, si postavili malý domek u řeky a žili v něm nedaleko nějakého města.


Dům, kde žil Ježíš v Egyptě
... malý chlapec sám běhal po domě a dováděl. Na plotě se sušily věci a palmy se spoustu datlí dávaly občasný stín před spalujícími paprsky jižního slunce. Vedle domu opleteného vinnou révou je oplocený kousek půdy celý osázen klasy. Nedaleko řeky jsou hory a na jejich úpatí stojí chrám.
Táhlé melodie večerních chvalozpěvů trápily chlapce už od dětství. Zpočátku ze zvědavosti běhal k tlustým sloupům, mezi nimiž chodili plešatí kněží v bílých bederních rouškách a pálili vonné byliny. Pak tu byl čím dál častěji a snil o něčem ve stínu starobylých sloupů posetých tajemnými znameními.
Jednoho dne vstoupil do hlavního sálu, kde stála obrovská socha boha Ra. Zdálo se, že kamenný kolos kráčí v mihotavém světle ohnivých mís přímo k dítěti. Tajemné polosvětlo mladého Ježíše stále více fascinovalo.

... Od sochy se oddělila bílá průsvitná postava božstva a chlapce objala. Od té doby byl v neustálém spojení s božstvem. Jednoho dne ji uviděl starý kněz. Byl ohromen a dlouho se chlapce vyptával na jeho vidění. Něco však starého kněze před jeho soukmenovci umlčelo. Komunikoval s chlapcem, když slunce zbarvilo posvátné hieroglyfy na stěnách chrámu purpurem.

... průsvitná postava božstva ukazovala chlapci na stěně chrámu nějaké vize a obrazy z minulosti. Byl tam starověký Mojžíš a jeho karavana táhla pouští z Egypta do zaslíbené země. Pak se na stěně objevily další obrázky - vzdálené země a státy. Viděla jsem tam složité chrámy Indie, pestré perské bazary, pagody Číny, vysoké vrcholky Himálaje a bílý křišťál Kailaše, který se třpytil všemi svými fazetami a lákal do vyšších světů. Božstvo malému Ježíškovi vyprávělo o těchto zemích. Chlapec neustále vyrůstal ve snech o tajemných zemích a cestě do vyšších světů. Zde se také dozvěděl o svém osudu. Byla mu ukázána jeho cesta, kázání, kříž, vzkříšení a cesta do zemí, které ho tolik lákaly, cesta do Kailaše, do vzestupné země Šambaly.

Po zprávě o Herodově smrti prodala rodina majetek a půdu, aby mohli zaplatit karavaně, která směřovala do Judska. Rodina se vydala s posádkou velbloudů do své vlasti. Opět přišly dlouhé měsíce nejistoty, cesta, riziko, že se ztratí v písku. Před nimi však čekala vlast. Josef se rozhodl jít do Nazaretu, kde žila jeho sestra s manželem, protože dům v Betlémě už nebyl jeho. Když dorazili, dozvěděli se, že Josefova sestra nedávno ovdověla a žije sama s dětmi. Bratr se jí rozhodl pomoci.

...Malý karavan s několika osly zastavil u dvoupatrového domu s dvorem uvnitř. Ke dveřím přišla starší žena v modrém závoji na znamení smutku za manžela. Ve starším shrbeném muži poznala svého bratra. Z očí se jí vyhrnuly slzy, rozběhla se a vrhla se mu na krk. Na nádvoří všem umyla nohy (takový byl zvyk), a od té doby žili společně.
...vidím dům a děti si hrají poblíž. Běhají, skáčou, škádlí kolemjdoucí. Ježíš sedí stranou, na hlavě má malou čepici podobnou kápi. Je zamyšlený a nevšímá si žertů svých bratrů. Marii nahradila jako matka Josefova sestra. Byli stále spolu: u krbu, u studny, při ručních pracích. Zdálo se, že si rodina nežije špatně. Měli pozemek, který obdělávali dělníci. Útulný dům zabalený do hroznů. Starý Josef často vyráběl věci pro místní synagogu. Vyřezával dřevěné svícny a vyráběl nábyteki. Nedá se říct, že by byl tesařem, natož profesionálem. Žil a pracoval v domácnosti a řezbářství se věnoval jen ve volném čase. Učil také děti číst a počítat. O prázdninách se rodina vydala do Jeruzaléma, aby navštívila Šalamounův chrám. Ježíš se na takové výlety těšil víc než kdokoli jiný.

Říkalo se, že mladý Ježíš nezapomněl na to, co mu bylo ukázáno v egyptském chrámu, a stále se mu zdálo o vzdálených zemích. Chtěl znát pravdu, znát tajemství jejich víry.

...Znovu se přede mnou změnily obrazy a já uviděl mladého Ježíše, který se už jako mladý muž chystal k odchodu. Rozhodl se, že tyto země navštíví a pozná jejich víru. Ježíš cestoval po různých východních zemích. Byl v Persii, Indii, Himálaji, viděl mnoho zemí, učil se od mnoha učitelů a ve svých 25 letech dorazil do Tibetu, aby se poklonil hoře Kailaš. Věděl však, že mu bylo svěřeno velké poslání, a proto se vrátil do Judska. Evangelium vypráví, jak Ježíš začal kázat, jak byl pokřtěn, jak byl ukřižován a jak vstal z mrtvých. Po svém zmrtvýchvstání odešel opět do vzdálených východních zemí, stal se Učitelem a poté vystoupil na horu Kailaš.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_10.html#more

Zpět