1837 22 mimozemských ras tvořící člověka? Cosmic agency

[ UFO ] 2021-12-17

Gosia: Jak je to s lidskou rasou údajně složenou z DNA 22 mimozemských ras?
Anéeka: Všechno jsou to vrstvy nebo vrstvy ve vrstvách. Lidé chtějí jednoduchá vysvětlení, zatímco skutečnost je složitá. Příkladem jsou informace Yázhi, které se v závislosti na úrovni mění natolik, že si dokonce odporují. Z různých úhlů pohledu se mění perspektiva a ″realita″. Tak je tomu i s lidským chápáním genetiky a s některými hvězdnými rasami. Jedná se o úhel pohledu založený na souboru parametrů, může to být pravda pro lidské chápání. Z hlediska více údajů pokročilejšího stanoviska genetické vědy Taygety je genetika projevem duší, které ji tvoří. DNA je paměť v hmotné podobě. To znamená, že vše, co duše prožívá, její zkušenosti, tvoří identitu, Já a Ego, což jí dává specifickou identitu oproti jiným duším nebo bodům vědomí, které se vnímají jako odlišné od ostatních, jako ″někdo″ a ne někdo jiný. Když má skupina duší tendenci mít stejné zkušenosti, pak vznikají dohody o vnímání. Když jsou tyto dohody stálé a shodné, podle nás v Tajgetě vzniká rasa nebo druh.
Vrátíme-li se tedy k otázce, 22 ras v lidském genomu, lze snadno identifikovat ty, kteří ″dali″ nebo vygenerovali DNA chápanou jako lidskou. Jak jsme však vysvětlili dříve, ve skutečnosti je Lidský genom (rasa) tvořen celou škálou či masou duší všeho druhu, které se rozhodly inkarnovat tam jako lidé.


Gosia: Jak se jim podařilo dát DNA? Lidskou bytost na Zemi nikdo nevytvořil pomocí přídavků DNA.
Anéeka: Nedali DNA. To je polidštěný pojem. Vysvětlila bych to tak, že to, co je v lidském genomu, se skládá z těch 22 ras, které jsou snadno identifikovatelné. Těchto 22 ras však také není čistých. Skládá se také z mnoha dalších, takže kdybychom se podívali, kdo je kdo a jakou část DNA kdo dal, zjistili bychom, že miliony ras spolupracovaly na vytvoření lidského genomu.
Souhlasím pouze s tím, že nějaká skupina lidí a nelidí vnímá lidský genom jako složený z 22 ras. Ale vždycky je toho víc a naše vysvětlení jde dál, protože mám data, a nemám problém jít dál.

Berou to jako proces hybridizace v laboratoři, což by se dalo provést, ale není nutné, aby to bylo provedeno tímto způsobem.
Každá rasa je tvořena DNA, která je pamětí duší, jež jsou touto rasou nebo jsou v ní inkarnovány. Každá rasa bude vždy hybridizací duší, které tvoří DNA, jež bude v tomto případě přítomna i v jiných ″hvězdných″ rasách prostřednictvím hvězdných semen. Duše se během své existence milionkrát inkarnuje do různých hvězdných ras, druhů a rodů, a tím si vytváří identitu, která se pak odráží v její DNA, kdy více duší sdílí stejné zájmy. Tak vznikají dohody o vnímání, které generují reality, přičemž jednou z těchto realit je Rasa. Pokud tedy studujete materiální aspekt bytosti, její DNA, zjistíte, že je složeninou ras, kterými tato duše byla dříve. Každý člověk ve svém lidském těle bude mít svou DNA a v ní soubor paměti všeho, čím byl dříve. Tato paměť tvoří DNA. Při jejím studiu se tedy nejprve objeví genetický kód ras, které jsou podle pozorovatele nejsnáze identifikovatelné. Nebude jich však jen 22, ale mnohem více, protože každá z těchto 22 ras se skládá i z jiných ras.
Je to jako najít křížence mezi šedou a lidskou rasou. Říká se, že je to z 50 % člověk a z 50 % šedý, který je ve své DNA tvořen dvěma druhy. Sice je to správné, ale zjednodušující. Jak šedý, tak člověk budou mít nekonečně mnoho druhů, které je tvoří.

Gosia: Říkáš, že došlo k určité hybridizaci tím, že do laboratoře přinesli DNA z 22 ras. Skutečně k tomu došlo? Proč se o tento typ hybridizace pokoušeli?
Anéeka: Já to tak neberu, už z prostého a zřejmého důvodu, že mimo Zemi je lidstva mnohem více. Lidstvo NEBYLO stvořeno na Zemi. Uznávám ale, že pozemský člověk byl již mnohokrát uměle pozměněn a že se snažili tyto genetické změny upevnit pomocí ovládání mysli.

Gosia: Někteří lidé říkají, že až se nám podaří plně aktivovat naši DNA, budeme mocnější než ″obyčejní″ ET, protože v sobě neseme DNA 22 ras.
Anéeka: Nebudete, protože ET se také skládají z více ras. Jako příklad uvedu, že lidské bytosti mají ve své DNA 23 chromozomů a 2 vlákna tvořící žebřík. Taygeteané mají 24 chromozomů 12 vláken, 6 na každé straně žebříčku, což znamená 6krát složitější DNA. Swaruňané mají 24 chromozomů a 24 vláken, což je 12krát složitější než lidská bytost. Přitom si zachovávají lidský vzhled díky akumulaci paměti, která se projevuje v DNA.

Není třeba nic vkládat. Pokud máte určitou úroveň znalostí genetiky, budete schopni identifikovat oněch 22 ras v lidském genomu, ale pokud nepůjdete do větších podrobností, nebudete schopni vidět rasy, které tvoří každou z oněch 22 ras, jež údajně tvoří lidskou bytost. Podle mého vědeckého názoru se lidská bytost se skládá z milionů ras, stejně jako každá jiná ET rasa. Jenže z těch milionů jsou schopni vidět posledních 22.
Podle mě míchání v laboratoři nedává smysl. Není potřeba nic dávat dohromady, když už to dohromady je.
Ano, existují důkazy o manipulaci s lidským genomem, například chybějící chromozom. To je jasné. Přesto to neomezuje schopnost duše obývat lidské tělo. Omezovalo by ji pouze ovládání mysli.
Ve skutečnosti je lidská bytost tvořena miliony a miliony ″ras″, stejně jako je tomu u jakékoli jiné mimozemské rasy. Ano, lidský genom byl uměle pozměněn, ale nebyl vytvořen od nuly pomocí oněch 22 ras, které vidíte v genomu.
Já sama mám celkem jasnou představu, protože to pro mě není nic nového. Vím, kdo to mimo jiné říkal. Andromeda. Je to zjednodušené vysvětlení. Ano, vědí toho hodně, jen to nevysvětlili dobře.
K tvrzení, že lidská bytost byla stvořena v laboratoři, mám velké NE. V průběhu dějin byla pouze invazivně upravována s různými výsledky. Pokud není použito ovládání mysli, DNA se po několika generacích vrátí do původní podoby.

Geny jiných ras tam jsou, jen jsou ignorovány. Co se nepoužívá, atrofuje, a zůstává spící. Objevení se podnětů mimo Zemi způsobuje rozšíření vědomí, jednoduše tím, že vidí více realit mimo pozemskou matrici, což aktivuje latentní DNA a s ní i vzpomínky. DNA = paměť, jak individuální, tak paměť minulých životů, propojená s druhy, které ji tvoří. Aktivace DNA jde ruku v ruce s probuzením vědomí. Ať už na povrchu Země, nebo mimo ni. Souvisí to s myslí člověka, nikoli s tím, kde sídlí jeho tělo.

Gosia: Co by znamenalo, že se v určitém okamžiku aktivuje DNA některých ras, například Sirianů?
Anéeka: Pokud se paměť aktivuje, znamená to, že má pro tebe hodnotu. Všichni v sobě máme Siriany, Andromedany nebo Urmu, kromě tisíců jiných ras. Záleží na vašem zaměření, zda je rasa aktivovaná, nebo ne. Na vaší pozornosti. Pokud je tato paměť velmi nabitá směrem k tomu, co podle dohod o vnímání definuje určitou rasu, pak byste řekli, že duše nebo člověk patří k této rase, a ne k jiné, protože všichni jsme směsicí ras. (pozn. kde to máte rádi vy?)

Gosia: Co například byly invazivní změny? Zmínila jsi o jeden chromozom méně. Co dalšího bylo provedeno nebo se o to pokusili v laboratoři (spolu s ovládáním mysli)?
Anéeka: Zdá se, že nedostatek tohoto chromozomu souvisí s lidskou dlouhověkostí, ale jak jsem již mnohokrát řekla, není to jen tímto chromozomem nebo jeho nedostatkem... je to také způsobeno vysokou toxicitou životního prostředí na Zemi, nedostatečnou potravou, atmosférou s nízkým obsahem kyslíku a dokonce i příliš silnou gravitací pro lidské bytosti.
Jinými slovy, aby bylo možné provést změnu v laboratoři, musí jít ruku v ruce se souborem myšlenek nebo vnímáním, které tito změnění lidé musí udržet, jinak se tyto změny zvrátí. Dnes jsou již zvráceny takzvaným ″velkým probuzením″.
Jak vysvětlila Swaruu a později Yazhi... v podstatě všeho se dosahuje ovládáním mysli. Samotná mysl lidí omezuje jejich schopnosti tím, že mají pocit, že něco nelze udělat. K tomu v podstatě slouží Matrix. Matrix je soubor pojmů a dohod, které tvoří realitu, jíž se její obyvatelé musí podřídit a dodržovat tato pravidla. S tím souvisí omezení vnímání, jako je zákaz telepatie nebo nepřekročení rychlosti světla.

Co dalšího udělali? Omezení inteligence a dlouhověkost jsou dva klíčové body, pokud jde o umělá omezení. Také omezení sklonu k samostatnému myšlení. To se lze dočíst v sumerských tabulkách.
Ale omezení DNA bylo dáno z velké části ovládáním mysli, a ne laboratorně. Seznam změn, které hledáte, je obsažen ve všem, co definuje stav člověka v Matrixu. Nejsou to konkrétní změny, ale celý komplexní děj lidského dramatu. Jsou všude a souvisejí s každým bodem ovládání mysli, o kterém jsme mluvili poslední (téměř) 4 roky.
Nemohu vám říct, že vyřízli ten a onen gen, který ovládá telepatii. Spíše vás přiměli uvěřit, že telepatie neexistuje, a za tisíce let je hmotný projev (gen), který telepatii představuje, ovlivněn a atrofován.

Ale já to vidím opačně, geny nic neovládají, jsou jen fyzickým ekvivalentem něčeho na tzv. éterické nebo duchovní straně. Nepochybuji o tom, že byly provedeny invazivní změny, například chybějící chromozom. Swaruu z Erry však tvrdí, že i ten chybějící chromozom je výsledkem ovládání mysli. A Yazhi tvrdí, že pokud je vše mysl a vše je vědomí, není třeba žádných laboratorních zásahů, a pomocí ovládání mysli lze měnit, formovat a upravovat druh.

Robert: Přímo ze Zdroje je DNA takříkajíc neutrální... nebo v tom figurují ty miliony ras?
-
Anéeka: Pokud jste přišli z Původního zdroje neutrální, tak ano. Neexistuje pro to žádné pravidlo. Záleží na představách, které si každý člověk přinese z posmrtného života. Představy a připoutanosti definují duši, odlišují ji od ostatních duší a činí ji jedinečnou. V posmrtném životě máte stále svá připoutání ke svým představám a z nich se formuje vaše DNA. Kdybyste ke svým představám neměli vůbec žádná pouta, byli byste samotným Zdrojem.

Robert: Jsme svými myšlenkami, a tedy i DNA, jinak bychom byli samotným Zdrojem. Jsme myšlenka, že jsme něco, a ne Vše.
Anéeka: Ano. To znamená, že vše, co vás definuje jako konkrétní duši, která si zachovává vaši identitu a představu o sobě samém, bude tvořit DNA, kterou budete v životě používat. Je to paměť učiněná hmotou v podobě deoxyribonukleové kyseliny. (pozn. změň myšlenku, změníš svět.... Ve středu 22.12 ve 20:00 zahajuji telepatickou konferenci ... jen se moc nehádejte😅)
https://swaruu.org/transcripts/22-extraterrestrial-races-forming-a-human-being-aneeka-of-temmer-responds

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět