1669 Jak ″předělat″ dějiny Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2016-08-19

(Poselství Dažboga)
Historie je pravděpodobně nejnepřesnější věda. Nebo spíše byla záměrně vytvořena tak, aby mohla ovládat celé národy, jejich kulturu a identitu. Mnozí si myslí, že se tak stalo v dnešní době, ale je pravděpodobné, že historie byla původně psána pro politické situace různých epoch, počínaje starověkem.

A někdy byly celé epochy ″zašity″ do zapomnění. A to vše se dělo nejen falšováním faktů, přepisováním rukopisů a dokumentů, ale také posouváním času, takže žádná radiokarbonová analýza ve skutečnosti nic nedokáže, pokud horniny samy ″zestárly″ nebo ″omládly″. To ovšem dnes nemůžeme. Ale, pravděpodobně, civilizace minulosti měl takové technologie ... Pro mnohé, pravděpodobně, to vše bude fantastické blouznění. Neexistují žádné hmotné důkazy, takže nic takového neexistovalo. A o tom, že by tyto důkazy mohly být úmyslně zničeny, rovněž nic podstatného nesvědčí. A tak začarovaný kruh, který prakticky nelze rozplést, se uzavírá a historie se postupně mění ve fantazii. Obrací se už dlouho, ale v posledních letech obzvlášť horlivě.

Je tedy možné poznat pravdu? Prakticky ne, pokud předpokládáme, že datování událostí je zkreslené a vědecké metody tohoto datování ne vždy fungují, a to, co funguje, je nadále zkreslováno ″badateli″ v zájmu politiky a zavedené vědecké teorie. A mnoho artefaktů je buď ukryto a utajeno vědci, nebo byly ukryty ve starověku a přístup k nim je pro lidi uzavřen. Ale vše, co se kdy stalo a děje, má svůj otisk v informačních polích planety. Tyto oblasti jsou však opět považovány za mystické, fantastické, což znamená, že nejsou prozkoumány a není vytvořeno nic, co by je zkoumalo. Jednodušší je říci, že neexistují. Skepse nebo fanatická víra se stává silou těch, kdo přepisují dějiny. A tak tomu bylo po celé věky.

Takže říkat něco bez hmatatelných důkazů znamená vědomě nebýt vyslyšen. Ale na druhou stranu, když to řeknete jako první, někdo se nad tím zamyslí a začne hledat právě tyto hmotné důkazy. Všechny informace si najdou svého posluchače. Dnes bych vám tedy ráda pověděla o tom, jak byl a je tento příběh ″zašitý″. Tento příběh přichází prostřednictvím vědomého snu, takže si nečiní nárok být vědecký a mnohým se může zdát záměrně pohádkový. Co můžete udělat. Ti, kdo věří některým pohádkám, odmítají věřit jiným. Každému, co jeho jest. Ale pokud jsou informace k dispozici, znamená to, že je někdo bude potřebovat.

... Déšť se valí jako stěna a ohýbá stromy. Hromobití a blesky, ale sluneční paprsek prorazí mraky a vyjde duha. Nad lesem se vznáší mlha a barevná duha. Z listů padají těžké kapky. A někde v dálce jsou slyšet kroky. Kdo proboha bloudí po lese po takovém lijáku? Podivný stařec kráčí k dubu na mýtině. Šedivé vlasy a vousy se změnily v blond, vrásky v obličeji se mu narovnaly a měl pronikavý pohled... Dlouhá vyšívaná košile se mu vlnila ve větru, v ruce sukovitá hůl. Udeřil holí do kmene dubu a objevil se před ním kulatý kámen celý posetý znameními. Posadil se na tento kámen a promluvil.

Už jsme se viděli. Vaši předkové mi na znamení úcty říkali Dažbog, i když si pamatovali i mé jméno, říkali mi Tarhom. Svou práci zde na Midgardu (Zemi) vykonávám od pradávna. Za svůj život jsem toho viděl hodně. Postavili jsme starověkou Orianu, zemi Sva, kterou lidé později pojmenovali Borea. Teď je tu krutá zima a oceán je zamrzlý. Když Oriana zamrzla, odvezli jsme lidi do Daarie nebo Belovodí. Lidé v té zemi žili dlouho. Rozkládala se na celém území dnešní Sibiře. Mnoho tisíc let stála Daaria a pak Bjarmija - země vašich předků. Prožila mnoho epoch, které nazýváte starověkem, a žila i ve středověku, dokud k hranicím Bjarmije nepřišly hordy divokých kočovníků. Daarija však odešla do čtyřdimenzionálních světů ještě dříve, protože Země se stala velmi těžkou a zčernalou zlou energií, Navi.

Útočníci ze systému Nibiru, s nimiž se válčí až do vašich dnů, jsou stejně silní jako všechny temné síly zde na Midgardu, protože Midgard je trojrozměrný. Ve třech rozměrech mají větší sílu než ty světlí...
Když byl Midgard lehčí, měli jsme větší sílu. Ale těžké kameny z antisvěta, které rozbily dávnou planetu, kterou jste znali jako Faeton, prorazily tloušťku Země a přenesly ji do trojrozměrného světa, postupně stále těžší. Od té doby jsme zde zeslábli a pak jsme byli spolu s celou zemí Daaria vrženi do čtvrté dimenze, kde se nyní nacházíme. Daaria je stále naživu, ale tam. Jmenuje se Belovodí. hraničí se Šambalou v Lemurii. Všichni, jejichž podstata se rovnala vibracím Belovodí, v ní zůstali a stále zůstávají v Daarii. Ti, kteří se nedokázali povznést, zůstali v trojrozměrném Midgardu. Neodešli jsme sami, nikdo neodchází sám. Je to jednodušší. Kterému světu odpovídají vibrace ducha, tam se nacházíte. Ti z vás, kteří se v duchu povznesou, uvidí Belovodí.

Dnes vám chci říci, jak vás zloději z Nibiru sami a s pomocí svých služebníků mění z pozemských lidí v otroky a zbavují vás vašich kořenů.

Ti, kteří se nemohli dostat do vyšších dimenzí, vaši předkové zůstali na Zemi a všechno zapomněli. Stali se divokými. Bylo jich málo a zůstali bojovat se zimou a ledem, které je hnaly na jih. Nejdůležitější však bylo, že je nevyhnala zima ani strádání. Sami se začali pronásledovat. Zima a strádání to všechno jen umocnily. Zatvrzelost světa odhalila ty, kteří nebyli zralí v duchu a projevovala se v nich nezralost. Hádky, hněv a pýcha rozdělily lidi. Proč si myslíte, že se to stalo?
Protože zárodky této arogance, zloby a zášti byly v jejich srdcích od samého počátku. Proto se nemohli dostat do vyšších měřítek a nedostali se do Belovodie povznesené Daarie. Nepřátelé na zemi a síly temnoty za to nemohou, duchové těchto lidí ještě nedospěli... A nepřátelé přišli jen sklízet úrodu.

Jejich obludná úroda se však sklízela jen mezi nedospělými duchy, kterých se po ztěžknutí Země rodilo stále více.

Nedospělí duchové nás nemohli slyšet, protože slyšeli jen své osobní malicherné touhy a hledali způsoby, jak jich dosáhnout. Snadno však slyšeli démony, kteří jim řekli, kde mají hledat své nepřátele - ukázali na souseda. Tak začaly první hádky a střety, které přerostly ve svár mezi klany a kmeny, jehož počátky už všichni dávno zapomněli. A skuteční zloději z Nibiru zahájili svou hostinu a přijímali válečné energie.
A pak z těch, kteří zapomněli na své kořeny, vybrali ty nejzlobivější a nejfanatičtější lidi a spojili je ve svých laboratořích se zvířaty. A tak vytvořili nové lidi, otroky, aby vybudovali otrokářský svět a s pomocí otroků sbírali šťávy Země, vyváželi její bohatství a zdroje, jak říkáte.

Lidé si však stále pamatovali éru Daarie a Oriany, i když zkresleně a s tisíci zkresleními. Pak se přepsala historie...
Stvoření podzemní laboratoře a otroctví člověka a zvířete bylo popsáno jako stvoření světa a člověka v Edenu a jeho následné vyhnání odtud. Tento příběh se po celém světě nerozšířil hned, i když byl sepsán už dávno a předán lidem, které Anunaki v onom ″Edenu″ stvořili. Podněcováním pýchy lidí se nejprve vedly války a dávaly se zbraně, aby se vše zničilo. Strašná doba však byla také dobou samotného biblického ″stvoření″, kdy Anunaki roztrhli lůno Země a vnesli do něj svůj svět - laboratoř. Tato katastrofa byla tak strašná, že se dala srovnat s velkou válkou Atlantidy a Borea a způsobila také velkou potopu.

Anunačtí historikové si však vymysleli bibli. Zaznamenali příběh o potopě, popsail vášně Atlantidy a jejich společné ″stvoření″, čímž datum posunuli ještě blíže k vašim dnům. Zejména ve dnech, kdy na vašem Blízkém východě prováděli ″operaci″ s cílem implantovat svou laboratoř do lůna Země, rozzuřili hrdé klany na předměstí Meluhu (dnešní Indie). Přinesli jim jaderné zbraně Atlanťanů, které si na Olympu ponechal Zeus, královský potomek atlantských vládců. Další úder ve stejné době zasadili Anunnaki osobně Baalbeku, sídlu velkého válečníka Baala, který se stal osobním nepřítelem Jehovy. V hrozných mukách pak zemřela i Daaria, která nemohla vystoupit.
A pak lidé dostali Bibli, kde bylo všechno napsáno tak, ″jak to má být″. Na dlouhá staletí se stala jediným zdrojem historie. Stala se nesporným pramenem, jehož vyzyvatelé byli trestáni smrtí u inkvizičních ohňů.

V určitém okamžiku se však situace změní a začnou se objevovat ″oslí uši″. Mezi lidmi se objevili objevitelé a zrodila se věda. A právě tam, uprostřed vědců, opět jako kdysi v náboženství přicházely zástupy služebníků anunaki. Vytvořili tedy nové náboženství - náboženství vědy, které nebylo o nic snazší zpochybnit než biblický příběh.

A hlavním postulátem nové vědy byl původ člověka z opic a nemožnost existence dávných civilizací na Zemi, natož mimozemských. Nevěříte, že vás Bůh stvořil z Adama a Evy, takže jste potomci opic a jediné rozumné bytosti v celém vesmíru - stejně jako předtím Bůh stvořil lidi jen na Zemi, jako střed vesmíru″, tak museli uvažovat Anunaki a jejich služebníci.

A nic se výrazně nezměnilo... Dávná historie zůstala skryta, stejně jako znalosti cizí mysli.
Dávné stopy po katastrofách s posunem v čase se také hodily. K prvnímu posunu došlo v době katastrofy Faetonu. Obecně platí, že obrovské katastrofy, konec světa, jak byste řekli, jsou doprovázeny posunem v čase. To znamená, že vše, co bylo před katastrofou, zcela nebo částečně zmizí ze zdánlivé reality postkatastrofického času. Může se ″objevit″ v mnohem pozdějších obdobích. A v postkatastrofické epoše se ″vynořují″ pozůstatky, artefakty, jak říkáte, ze vzdálených, dávných epoch. A tyto postkatastrofické epochy jsou podle vaší doby obrovské. Mohou trvat více než deset tisíc let. A tyto artefakty z nejstarších epoch, které ″vycházejí″ v realitě díky časovému posunu, se jeví jako velmi ″mladé″.
Aby to bylo jasnější, řeknu, že poslední superkatastrofa souvisela se zničením Atlantidy (asi před 12 tisíci lety). Postkatastrofické období z ní končí až ve vašich dnech. Kromě toho došlo k dostatečnému časovému posunu i během takzvaného ″stvoření″ Bible.

Po zničení Atlantidy byly tedy téměř všechny artefakty samotné Atlantidy a jejích současníků, včetně Boreje a Země Mu, ukryty před realitou vašeho světa. ″Vylezly″ však kosti dinosaurů, kteří žili v době dračích válek a posledních dnů Lemurie. (Viz ″Od Lemurie k Hyperborei aneb bitva draků″ a ″Ozvěny hvězdných válek aneb tajemství kamenných koulí″. Tedy to, co se skrývalo v předchozím, postkatastrofickém období, spojeném s pádem Lemurie.
Navíc se Anunnakům, kteří se částečně zmocnili řídicího krystalu planety Kailaš, podařilo do této časové trhliny propašovat zbytky svých pokusů na vytvoření divokých lidských otroků. Tak se v ″kulturních vrstvách″, jak říkají vaši vědci, v době po dinosaurech objevily kosti pitekantropů, neandrtálců a dalších, které nahradily lemurijské artefakty. A vaši vědci začali zkoumat. Takto vznikla vaše historická věda, která popírá možnost civilizace před existencí Pitekantropů a jejich příbuzných.

Je třeba říci, že Anunaki zároveň při svém ″stvoření světa″ náhodně ″zašili″ do času civilizaci amerických zikkuratů, příbuznou Babylónii a Sumeru. Tak se lidé, kteří žili před sedmi, šesti a pěti tisíciletími z vašich dnů, spolu s celou svou kulturou, městy a vesnicemi ocitli ve vašem středověku. Byl to přenos civilizace v čase. Středověká Evropa si ničeho nevšimla, protože všechno se odehrávalo ve vašem Novém světě. Američtí současníci Babylónie skončili ve středověké Americe. Jsou to ti samí Toltékové, Mayové, Inkové a později Aztékové. Nadále žili ve své civilizaci a uctívali své bohy, místo nichž k nim kdysi přišli démoni vyslaní stejnými Anunaki.
Na tyto starověké lidi narazili v nových zemích evropští dobyvatelé spolu s jejich zikkuraty z dob Babylonu a Asýrie. A samozřejmě kameny mayských a aztéckých chrámů ″omládly″. Nebo spíše prostě nezestárly, nepřežily tisíciletí jako jejich vrstevníci v Mezopotámii. Začaly stárnout od doby přenosu v čase, a proto pocházejí z vaší doby.
Některé starší kameny z dob Atlantidy a dokonce Lemurie také ″zestárly″ a dodnes stojí pod chrámy Mayů a Inků. Jedná se o megalitické stavby v Peru, Bolívii a Mexiku, jejichž mnohatunové kameny jsou k sobě přilepeny pomocí měknutí horniny a které jsou pro vaše vědce záhadou. Takto se stavělo v dobách Lemurie a rané Atlantidy. Dnes se vše připisuje Inkům a jejich současníkům.

Ale co se stalo se středověkými Inky? I oni spadli do časové díry ve stejnou dobu, kdy z ní vypadli staří Inkové. Přetvořená historie vám přinese nejedno překvapení...
Experimenty Anunnaků, kteří se snažili posunout epochy a přetvořit pozemskou civilizaci pro své vlastní účely, navíc někdy vedly k vysílání celých národů do vaší reality z paralelních světů a naopak.

Když byla Daarie na území vaší Sibiře vržena do čtvrté dimenze, na jihu ve stepích a na poušti Gobi byly z nízkých světů vyvrženy hordy divochů. Stali se předky Hunů a mnoha turkických národů, vzniklých smíšením Prahunů a Seveřanů s divokými kmeny mrtvé země Mu (Mongoloidů).

Nakonec tyto divoké hordy osídlily území Daarie, rozdělily se na kmeny a některé z nich vytvořily kmenové svazy a staly se Tatary. Ale Tataři jsou kolektivní obraz. Tak se říkalo všem kočovníkům ze stepí a Sibiře, kterou vaši předkové nechali zničit jadernými výbuchy ještě v dobách ″biblického stvoření″ a z Bjarmie, která padla později. Část obyvatel Daarie se před jadernou zimou uchýlila na mnoho dalších let do podzemních měst v Bjarmii.

Ale izolace a pozdější nájezdy divokých hord ze stepí zničily i tuto zemi. Poté přeživší slovinský kmen založil město Russa (dnešní Staraja Russa). Stalo se hlavním městem slovinského Gardariki ještě před Ladogou a Novgorodem Velikým. Odtud pochází název ″ruský″ lid. Divoši osídlili i obrovskou část Asie, kterou západní cizinci později začali nazývat Tartarií nebo zemí temnot, Tartarus, zemí strašných kmenů - Hunů a jejich příbuzných a potomků, kteří svými nájezdy nejednou vypálili zbylé Slovany a dostal se do Evropy. Ti divoši, které Evropané nazývali Tartaři, nazývali Rusové Tatary. Později bylo mnoho divokých nomádů sjednoceno chány do jediné Hordy. Tento stát byl na Západě nadále nazýván Tartarií. Zbytky Slovanů z Biarmie se stáhly na Západ a založily Gardariku, jejímž nejznámějším městem pro vás byl Novgorod.

Není však možné se domnívat, že všichni Slované odešli pouze do Novgorodu a až po zničení Bjarmie. Mnoho klanů odešlo dříve. Mnoho klanů odešlo ze zničené Daarie do jiných zemí. Mnoho klanů se nezastavilo ani po zničení Boreje a odešlo na jih do Indie a Persie. Mnohé z těchto klanů putovaly po tisíce let po bezbřehých stepích Skythů, dokud je nezačali tlačit divocí, úzkoocí kočovníci, potomci divochů z pouště Gobi, kteří se mísili s divokými kmeny domorodců ze země Mu.
Vaši předkové je opustili, dorazili k Dněpru a založili Kyjev. A pak odešli na Kavkaz a do Karpat. Píše se o tom v Knize Velese. Na severu pak potomci Bjarmije vybudovali města a jejich země se jmenovala Gardarika. Všichni tito lidé jsou jeden národ, ale různé klany. Všichni jsou vaši předkové. Nikdy to však nebyli divocí Tataři s úzkýma očima a turkickým jazykem.

Kmeny vašich předků, které se znovu usadily na zemi, se postupně začaly sjednocovat. Tak se objevili Rusové neboli rusiči, a to Kyjevští a Novgorodští, a poté Moskevští. A po celé věky tito Rusové bojovali s kočovnými divokými Tatary, jejichž jména se v různých dobách lišila - (Pečeněg, Tugar, Džungar, Hun, Hungar, Kumán a Chazar). Chazaři jsou stejní Tugarové, ale byli zajati Židy. Později přišli ze stejné divoké stepi Tataři a Mongolové.
Divocí stepní kmeny vypalovaly ruská města a vesnice a odváděly ženy a děti jako zajatce. A nebylo nic strašnějšího než vpád Tatarů, Tugarů a dalších Tatarů.

Ale časy pominuly a přišly nové. Nastal čas ″změnit″ dějiny, jak se rozhodli Anunaki a jejich přisluhovači. Teď se vám vysmívají, když ctíte krvavé tatarské chány za slovanská knížata Velké slovanské Tartárie. Nelze uvěřit, že oběti začaly považovat své nepřátele za své předky a jejich vítězství nad vlastními předky za skutečná. Takovou absurditu Země ještě nezrodila. Jak musí být hloupí, když berou za ideál vrahy svých předků a věří, že všechny hrůzy tatarských nájezdů jsou jen pohádky, že se nic nestalo.

Jak se to stalo? Nebylo ani nutné otevírat časové portály a míchat kostkami. Na pomoc přišla velká arogance a hustá nevědomost těch, kteří se nechtěli učit, dokonce i drobky toho, co zůstalo mezi překrucováním. Když byla nevědomým odhalena pravda, že vše je zkreslené, sami nevědomí si dále vymýšleli, že z toho, co jim bylo předtím řečeno, není vůbec nic. A velká pýcha přitáhla mocnou zemi, ale ne ve starověku, nýbrž docela blízko. Koneckonců, země v dávných dobách, i když je mocná, nepotěší arogantní. Mnohem více ji těší říše, která po tisíciletí pevně stála ve své síle a která držela své sousedy ve strachu. A důkazy se najdou hned a přitáhnou se k němu skutečnosti, které k němu od počátku nepatří. Tak začali pyšní ignoranti považovat strašlivé divochy z nízkých světů za své předky. A opice není potřeba... Hlavní je, že se obal třpytí... A co je uvnitř, vědí jen Anunnakové a jejich služebníci.

Proč tedy začali psát nové mýty právě teď, ve vašich dnech? Proč se opakuje historie? Protože období po katastrofě po ztrátě Atlantidy skončilo. A to znamená, že ruiny Atlantidy, Boreas a Daaria, ta velká, ″povstanou″ a ″vyjdou″. A ty už vyšly najevo, jakkoli je služebníci Anunaki v minulých staletích neskrývali.

A na Sibiři se objevují starověké kameny Daaria. A průzkumníci se k nim vydávají, ale už nabití novou teorií. A všechny nálezy se nyní nazývají pozůstatky Tartárie. A pro větší přesvědčivost zbývají odpůrci tatarské teorie, ale ne tváří v tvář bojovníkům za poznání, nýbrž tváří v tvář staré tradiční vědě, která tvrdí, že všechny kameny odvál vítr nebo voda, a ne lidé vytvořili a postavili velká města.
Jedinou silou, která se staví proti staré vědě, jsou noví šiřitelé mýtů, kteří vytvářejí novou historii a vedou ji do ještě vzdálenější divočiny. Sami nevědí, že nové mýty jsou novým výtvorem týchž služebníků Anunaki a jejich vyvoleného národa. A nafukují je, aby vychovávali vyvolené a jejich pýchu, aby štvali národy proti sobě a vedli nové války a aby zcela zničili skutečné dějiny.

Nikdo vám neřekne o védické Daarii, ale řekne vám o bájné Tartarii a nazve ji védickou. Všechny stopy Daarie se budou nazývat tatarské. Jako vždy černé se stane bílou, stále stejné neměnné pravidlo služebníků Anunaki a jejich nového pořádku. Mnozí z vás si pomyslí, proč by měli vzbuzovat hrdost Slovanů a dokonce nazývat jejich předky temnými Tatary? Vybrali si jiné národy. Ale člověk by měl vidět dopředu a nejen to, co má před očima... Mnohokrát byly země tlačeny proti sobě... Různé národy byly nazývány vyvolenými pro velké války. Jméno Tartárie, posvátné temné jméno, nebylo dáno pro nic za nic. V pravý čas by tomu odpovídalo Rusko, nenáviděné Anunaki a jejich služebníky z tajné vlády nad planetou, aby zmizelo z povrchu zemského, rozplynulo se v jiných národech. Obvinit Rusy z toho, že zničili bájné védské Tatary... spousta návnad. Každému podle jeho vkusu...

A tak plyne čas a mýtus o jaderném zničení Tartárie se přenáší do 19. století! Kdo zničil tuto skvělou zemi? Vaši vlastní ruští předci! A je to! Říká se, že vás západní vládci vedli jako ovce a svýma rukama zničili védské Rusko. No a kdo jsou vaši předkové? Rusové nebo Tataři? A co to bylo? Občanská válka?
Neznalcům stačí slyšet jen výkřik, a ti, kdo se v tom všem začnou vrtat se chytají za hlavu. Jaká jaderná válka v 19. století! Proč neexistují jiné důkazy než starobylá jezera a stáří stromů, které se ve skutečnosti nedožívají více než dvě stě či tři sta let. Za pravdu prohlašují falzifikáty a pravda se falšuje. Vše je opět ve stejném scénáři.

Prastaré kameny hlavního města vzdálené provincie Atlantidy na hranici s Boreou v základech Petrohradu se stávají kameny Tartárie. Ještě směšnější je tvrdit, že všechny stavby, které se tam dochovaly, jsou kompletně z védské Rusi - antické stavby védské Rusi! Tuto absurditu věřící v mýtus nevidí. Jejich nevědomost je veliká... Nezajímá je, jaké bylo Rusko a jaká kultura: antická, indiánská nebo nějaká jiná. Pro neznalé v tom není žádný rozdíl. (pozn. OK, tipuji, antické stavby = Atlantida, stavby typu Indie = Hyperborea, tataři = s velkým úsilím jurty a vše, co ukradli)

Další neznalost dá vzniknout novému příběhu, příběhu ve stylu vaší fantazie. Vaše děti už nevědí nic o Atlantidě a starověké Helladě a Římě. Středověk je pro ně nervy drásající, adrenalinová gotika s upíry a duchy. Neexistuje pro ně žádná nová historie. Kromě hororových příběhů nebo melodramat z knih a filmů - zábava... Pro ně se celá historie stala jen fantasy románem, a to na objednávku stejných sil. Koneckonců jsou to oni, kdo mají peníze na vydávání těchto knih a natáčení filmů.
Brzy vám řeknou, že žádná vaše druhá světová válka nebyla, stejně jako prý nebyl žádný vpád mongolských Tatarů do Ruska a byla válka mezi ruskými vévody a ruskými křesťany. Stejně jako se říkalo, že žádná válka s Napoleonem nebyla, ale byla mýtická jaderná válka mezi Rusy a ruskými Tatary. Který z nějakého důvodu řekl cizincům, že jejich země je Tartárie ve jménu mém a mé sestry Tary. Ale jací cizinci? Rusové? Necítíte to...? Rusové všude bojovali sami se sebou... a žádná vítězství pro vlast se nekonala... Copak nevidíte dál než k bahnu, do kterého jste vtahováni... nenajdete žádné tatarské dokumenty, a nejde o falšování. Prostě nikdy nebyly. Totéž budou jednou říkat o druhé světové válce, že jste válčili sami se sebou. A na některých místech už to říkají. (pozn. že by vyčuraní idioti z EU?). Za chvíli zemřou poslední svědci druhé světové války a budou se o vás psát nové mýty... Například války Pokémonů. A ″vědci″ si budou lámat hlavu: ale co to bylo za rasu a odkud se vzala... (jen aby obešli Hyperboreu, Dárii, Rusko) Nezdá se vám mýtu o Tartárii nebo jaderné válce na počátku 19. století absurdní? Nebo aby vaše děti vyprávěly vašim vnoučatům a pravnoučatům o Mordoru a Narnii, o Hře o trůny a tak dále, jako by to byly skutečné příběhy a země, které kdysi existovaly na Zemi... Chtějí, abyste úplně zapomněli na své kořeny a co nejvíce zkreslili to, co znáte.

Mnozí z vás nám nadávají, že vám nepomáháme. Vy však očekáváte, že vám pomůžeme materiálně, hrubě, podle vašeho světa a navíc okamžitě. Ale takhle svět nefunguje. Takto vesmír nefunguje. Prostě tomu nerozumíte. Čekáte, že za vás zabijeme vaše nepřátele, že všechno uděláme za vás nebo s vaší malou pomocí. To je však podle vesmírných zákonů nemožné. Naše vibrace se neshodují s vaším světem. Můžeme vám odsud pouze poradit nebo poslat duchovní síly, nic víc. Prostor vesmíru to jinak nedovoluje. Čím více nás obviňujete, tím méně energie máte a tím více se od nás vzdalujete a přibližujete se svým nepřátelům.

Naši pomoc nevidíte i kvůli nepřátelskému bahnu a kvůli své neochotě vidět. Jak nejste ochotni rozlišovat mezi historickým tmářstvím a pravdou, oddělit pravdu od nových mýtů a od staré ″vědy″, oddělit překroucené informace. Koneckonců, pravda bude odhalena těm, kteří umí třídit nepravdy, místo aby běželi za stádem, i když novým směrem.
Záleží jen na vás a vaší schopnosti myslet. Služebníci světové stínové vlády vás nenutí běžet za stádem, jen využívají vaší psychologie, jak říkáte. Využívají vašich neřestí: pýchy, hněvu, závisti a vždycky je využívali. Využívají vašeho zraněného ega, zášti a dokonce i touhy po spravedlnosti. Koneckonců, může být snadno zneužita a žalobce si vybije zlost na nevinném z neznalosti.

Ale proč by to dělal? Protože jeho emoce předbíhají rozum. Právě tuto vlastnost využívají vaši nepřátelé. A vy nevidíte, kde jsou vaši nepřátelé, a vrháte se na své přátele, protože od nich nevidíte okamžitou pomoc, na své vibraci existence.

Zřekl ses nás a přijal jsi cizího boha. A vy říkáte, že vám pomáhá jen Bůh... Ale kdo to je a jak vám pomáhá? Je to skutečně Jehova z Judy - Anunnak z Nibiru, kdo se o vás stará? Koneckonců se mu říká Pán, protože jen Pán - lord má otroky. Nenazvali jsme vás otroky. Ježíš se nenazýval pánem, stejně jako jiní učitelé lidstva. Naopak, umyl učedníkům nohy, aby ukázal, že není jejich pánem, tak proč se modlíte k pánovi? A to, co pro vás děláme, mu připisujete? Nebo to, čeho jste dosáhli, a své vlastní zásluhy připisujete jemu... Nebo všichni věříte, že vás někdo stvořil, podle staré ″dobré″ biblické tradice, a zapomněli jste na své otce, kteří vás zrodili...?

Jen když duchovně porosteš, uvidíš naši pomoc i pravdu. Musíte však začít dospívat a nezůstávat v dětinských emocích. Právě vaše emoce jsou hlavní zbraní proti vám a vy nechcete analyzovat, jak se říká, nechcete rozlišovat zrna od plev. Je pro vás snazší nechat se někým vést: bohy, Bohem, autoritami, vědci, náboženskými představiteli, politiky, rebely, než se snažit myslet sami. Je pro vás jednodušší přijmout vše na víru až k fanatismu nebo vše odmítnout v šílené skepsi, ale ne najít pravdu uprostřed...
Až začnete vidět střípky pravdy uprostřed lží - Anunaki se stanou bezmocnými, stejně jako jejich lidští služebníci. A davy přestanou dělat šílené revoluce a na vlastní ruce a vlastní krví jmenovat své nepřátele za vládce..., a konečně začnou chápat, místo aby následovaly stádo křiklounů, které si koupily. Až dojde k takovému uvědomění, nastane na Zemi - Midgardu - nový věk Světla a Anunnakům nezbude nic jiného, než všechno zničit... Nebude to na vás, abyste s nimi soupeřili, ale na těch, kteří vás vždy vedli ke Světlu, ale vy jste si toho ne vždy všimli, a bohužel často nasloucháte lhářům, kteří vám vyprávějí své ″hezké″ příběhy...

Ti, kteří chtěli, mě vyslechli. Ti, kteří nevěří ničemu, možná zůstali nevěřícími; ti, kteří nadále věří ″sladkým″ pohádkám nepřátel, následují vůdce do propasti; možná jste mě ani neposlouchali, nemáte to zapotřebí. No, každému, co jeho jest.

Ale svět se změní jen tehdy, když se změníte vy...″.
Dažbog Tarkh Perunovich mlčel a znovu udeřil holí do mohutného dubu. A mezi jeho větvemi zůstala jen duha...

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_832.html

Zpět