1491 Archandělské kecy Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2021-09-30

Požehnaní bratři a sestry!
Drazí, už jsem vám mnohokrát říkal, že charakteristickým znakem našeho vesmíru vůbec není Láska a Světlo, o nichž v posledních desetiletích lidem vyprávěli nejrůznější galaktičtí lháři, ale lži a pokrytectví, moc a sobecké zájmy, ať už o tom říká kdokoli cokoli. Ale jsou to buď samotní galaktičtí lháři, nebo jejich ″papoušci″ z řad našich blahoslavených ″světlušek″, které lze nazvat ″kůly″ na potkání, jen za počáteční pochvalu a slib ″vystoupení z řady″ na Maldeně. Lákají je už desítky let jako osla, kterému před nosem visí mrkev na provázku, ale bohužel s věkem většinou chytřejší nejsou! Bohužel, ″hlas″ našeho Archandělského království je v tomto žvanivém sboru pokrytců slyšet hlasitěji než ostatní. Bylo ″neslušné″, aby tito Zubatci lhali pozemšťanům, protože jsou na Gaii velmi váženými osobnostmi, ale Archandělé také ″sklouzli″ k banálnímu podvodu, a to v těch nejdůležitějších otázkách pro dnešní lidstvo! Hlavními lháři v této ″říši″ jsou ti, kteří jsou lidmi nejvíce uctíváni, a to takzvaný představitel Sil světla Michael a jeho ″první zástupce″ Gabriel. Připomínám vám, přátelé, že se jedná o pouhé tituly, nikoli o skutečná jména archandělů, a že tyto dvě lidem Gaii dobře známé postavy do dnešního dne ukončily svou službu v Nebadonu a poté, obtěžkány hromadou nezasloužených ocenění, byly poslány ″nahoru k povýšení″. Brzy jejich ″teplá místa″ obsadili další ″Michaelové-Gabrielové″, kteří se zatím projevovali velmi pomalu. Ti první, ač velmi aktivní, projevili naprostou průměrnost a krátkozrakost v hloupém a nemilosrdném Luciferově ″experimentu″, který způsobil obyvatelům nevyčíslitelné utrpení. Poté, co před půl milionem let prohrála ″bitvu o nebesa na zemi″, v níž Lucifer a jeho vojska porazili našeho slabého ″zástupce světla″ spolu s jeho serafíny a cherubíny, se temnota nakonec rozšířila po zemi a stále se jí drží, i když sám inovátor-dobrodruh už s ní není! Zatímco zde vládl bez odporu, postupovali ″páni Nebadonu″ na této planetě velmi opatrně, aby opět nedostali ránu do tváře, ale i zde směli dělat jen to, co ″přilévalo oleje″ do plamenů Luciferova krutého a nemilosrdného ″experimentu″ na Zemi! Zejména tito dva (říkáme jim ″strýček Míša a Gabriel″) měli v ″minulosti″ prsty v ″zasazení″ nesmyslných náboženství, která vypracovali ″reptiliánští vědci″, mezi lidstvo, V posledních desetiletích to však byli právě tito dva, kteří hlasitě obviňovali lidstvo, že ″překroutilo všechna tato duchovní učení″, ačkoli ve skutečnosti nebylo co překrucovat - místo užitečných poznatků o Božství, vesmíru a člověku to byly jen duchovní náhražky a výmysly! Ačkoli nyní křičí, že ″darovali″ našim předkům ″to, co jim bylo tehdy dostupné z hlediska vědomí″, pečlivě mlčí o hanebné skutečnosti, že o něco dříve sami ″dovolili″, aby tito ″reptiliánští vědci″ prostřednictvím genetických zásahů vědomí pozemšťanů dlouho trpící 5. rasy zhoubně snížili na tak deprimující úroveň, kdy lidem zůstal ″dostupný″ jen tento nesmysl! Stručně řečeno, místo aby celá archandělská sféra spojená s Gaiou poskytovala lidem přesné znalosti o Božství, vesmíru a člověku, a to již před tisíciletími, poskvrnila se mlčenlivostí a dezinformacemi, spoluprací s podlými ″pokrokáři″ a dalšími nesmazatelnými zločiny. V krátkých dějinách dnešního lidstva je vzhledem k jeho velkému množství dnes obtížné i jen jednoduše vyjmenovat epizody, v nichž museli v souladu s Kosmickým zákonem zasáhnout ti či oni představitelé Archandělské říše, ale stáli stranou a jen přihlíželi probíhajícím nehoráznostem, ″mávajíce křídly″. A na konci své kariéry v Nebadonu šel statečný ″představitel Sil světla″ se svými nohsledy dokonce tak daleko, že na podzim 2012 zastavil útok sil GFS na všechny podzemní komunikace ″iluminátů″ za účelem jejich ″duchovní rehabilitace″. Je jasné, že se to pak změnilo ve frašku a umožnilo to všem ″místním″ silám temnoty, které tehdy odradila ofenzíva GFS, aby se přeskupily, shromáždily rezervy, zlikvidovaly své ″váhavé″ akolyty a přeběhlíky a pak se s trojnásobnou silou a zuřivostí vrhly na lidstvo! Stručně řečeno, naši archandělé tehdy jednoduše ″kryli″ bezohledné zotročovatele Země před spravedlivou odplatou za všechny jejich činy, a vy dnes víte, k čemu to pro planetu a lidi vedlo, přátelé! Že ano? Ve skutečnosti však náš představitel zdaleka nebyl tak naivní, jak by se mohlo zdát, a opět záměrně lhal pozemšťanům, když jim zatajil skutečné důvody svého jednání! Ostatní představitelé Archandělského království nám také lhali. Dnes z těchto lhářů strhneme zářivá ″roucha Světla″ a podíváme se, co skrývají před lidmi. Jako obvykle jsou každému čtenáři důkazy snadno dostupné na síti, takže každý, kdo chce, se může přesvědčit, že jsem si nic nevymyslel. Jako základ pro porovnání to, co vysílali lidem před čtyřmi lety, se současným stavem věcí jsem použil soubor poselství od archandělů, která obdržela kontaktérka ″Marta″ od 7. do 26. prosince 2017. V té době vysílali totéž prostřednictvím svých dalších ″důvěryhodných kanálů″, takže nejde o ″Martu″. Nemáme jim co vytknout, kromě jejich patologické důvěry ve ″Vyšší síly″ (včetně samozvaných ″Absolutů″). (archiv: http://e-puzzle.ru/)
Tehdejší poselství archandělů, které pozemšťané zbožňovali, často dávali lidstvu výrazy jako např.: ″Uvidíme později″, ″Čas ukáže″ a podobně. Zde nám čas ukázal, ″kdo je kdo″, přátelé! Pokračujme tedy a pak komentujme tato poselství archandělů ″bez komplimentů″.

Jak už jsem vám mnohokrát říkal, celý vesmír je uspořádán tím nejhloupějším způsobem, jaký si lze představit. Totéž platí o našem vesmíru, který sami bohové často nazývají ″experimentálním″, nemluvě o soustavě Solis (tj. Sluneční soustavě), natož o Zemi, neboť s ní bylo ″experimentováno″ do té míry, že ji dnes ani nemohou pochopit, protože ji provázel zmatek, jehož následky Země pociťuje dodnes. Nejhůře postiženou strukturou byla naše Hierarchie, která měla mnoho infiltrátorů z Falešného vlivu a dalších destruktivních Entit, kteří se zapojili do ″levicových″ aktivit a přivedli naši planetu do současného neutěšeného stavu, ačkoli Hierarchové a Archandělé, kteří to ″pokazili″, to všechno svedli na lidi, protože ″silní vždycky obviňují bezmocné″. Zkrátka vše šlo ″podle chrestomatie″. Obě tyto struktury - naše hierarchie a ″místní″ Archandělské království - jsou sice oddělené, ale úzce propojené vazbami spolupráce a jednoty názorů téměř ve všech otázkách týkajících se lidí. Jejich drzé lhaní a pokrytectví bylo dlouho hlavním přístupem k pozemšťanům, ale lidé se poučili a už nejsou tak důvěřiví k jejich tvrzením jako kdysi. O naší líné a netalentované Hierarchii si povíme v některém z příštích dílů, ale dnes si povíme o pobuřujících Archandělech, kteří lidstvu beze zbytku lžou i o věcech pro ně ″svatých″ a myslí si, že jejich podvod nepoznáme! Doporučuji vám začít tím, k čemu vlastně slouží říše archandělů (včetně andělů)? Můžete si přečíst, co o původu andělů sladce lhal ″archanděl Gabriel, který nás upřímně miluje″, jedna z nejpokrytějších postav v dějinách lidstva na Zemi! Tento ″evangelista″ jako první obrátil tehdejší události naruby. Díky jeho úsilí vypadá vítězství Lucifera nad archistratigem Michaelem v bitvě, která se odehrála před 500 tisíci lety, ve zpovědním podání takto

″První záznamu hodný čin svatého archanděla Michaela se odehrál v nebi. Satan, kdysi nejjasnější ze všech nebeských duchů, povstal proti Bohu, chtěl znevážit Boží slávu, učinil první odpadnutí v celém vesmíru a strhl s sebou řadu dalších duchů. Tehdy svatý archanděl Michael jako věrný služebník Boží shromáždil všechny andělské řady a zástupy, které se nenechaly strhnout zhoubným příkladem satanova vyvyšování, a hlasitě prohlásil: ″Pojďme, stůjme dobře před tím, kdo nás stvořil, a nemysleme proti Bohu.″ A postavil se na první místo v zástupu duchů bez těla a začal zpívat slavnostní píseň: ″Svatý, svatý, svatý je Pán zástupů!″ A pak se vrátil do svého pokoje. Poté byli z nebe vyhnáni zlí duchové. Ve Zjevení svatého Jana Evangelisty se vypráví o válce na nebi: ″A byla válka na nebi: Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi, a drak a jeho andělé bojovali proti nim, ale neodolali a už pro ně nebylo na nebi místo. A byl svržen velký drak, ten starý had, který se nazývá ďábel a satan, jenž svádí celý svět, a byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním″.

A tady je to, co se skutečně stalo, drazí. Jak před námi dosvědčují bohové zakladatelé:

″Archanděl Michael, když viděl, co se na Zemi děje, pochopil, že už nemůže nečinně přihlížet... Když Lucifer viděl, co Michael dělá, obrátil svou pozornost k Orionům a vedl válku proti Michaelovým silám. Nad Zemí, v astrální a éterické rovině, se odehrála velká bitva. Stala se známou jako Nebeská válka. Michaelovy síly zuřivě usilovaly o vítězství nad temnotou. Luciferova vojska byla zdrženlivá, klidná, rozvážná a vedla válku s mazanou strategií... Válka na nebesích trvala asi tisíc let a odehrála se zhruba v roce 500 000 př. n. l... Po zhruba tisíci letech bojů bylo vyhlášeno příměří. Lucifer a jeho skupina se dohodli, že nebudou šířit agresi proti nikomu v pozemském systému. Michael si uvědomil marnost boje s temnotou a snažil se silou překonat potlačování emoční energie, odešel do hvězdných sfér, aby se poučil.″

Tak Gavrila spolu se ″strýcem Míšou″, který prohrál s Luciferem, bezostyšně lhali lidem v zájmu své autority, zatímco pozemšťané věřili a zpívali o jejich ″velkém vítězství″, malovali plátna na jeho počest a zobrazovali Michaela jako bojovníka v brnění s plamenným mečem. Stejně tak Gavrila lhal mnoha velkým lidem v dramatických dějinách Země, ale dnes celá archandělská říše přátelsky obviňuje lidstvo, že překroutilo všechna jeho duchovní učení, ačkoli opět nebylo co překrucovat, protože to, co bylo lidem ″sesláno″, nemělo nic společného s užitečnými poznatky o Bohu, vesmíru a člověku! (Opravdu, Pane? To je ono!) Ale i dnes náš ″evangelista″ dál bezostyšně lže pozemšťanům o tom, co se děje, a říká:

″V souvislosti s nadcházejícím Přechodem na jemnohmotné úrovni vaší planety byl vytvořen jakýsi ″štáb″ podpory pozemšťanů, v němž nemalou roli hrají archandělé. Nyní jsme kromě naší běžné práce, kdy pomáháme lidem, kteří se na nás obracejí se svými žádostmi, převzali další povinnosti a rozdělili si je tak, aby každý z nás dělal to, v čem je nejlepší. Proto se nyní zabývám rozdělováním lidí podle vibrací, přidělováním jim vhodných asistentů - andělů, kteří mají potřebné vlastnosti... Aktivně se zapojujeme do procesu Vzestupu vaší planety a děláme vše pro to, aby co nejvíce lidí mohlo uskutečnit svůj sen... Mým úkolem je vytvářet andělské ″týmy″ pro každou probuzenou osobu a chránit ji nanejvýš před útoky Temných sil a četných astrálních entit, které se snaží těmto jasným duším zabránit v dosažení cíle - vzestoupit společně se Zemí ve svých fyzických tělech. Nyní probíhá boj o každou čistou lidskou duši, které se snažíme pomoci jít kupředu...″

Co k tomu říct? Ústředí samozřejmě existuje, ale obecně NIC nedělá pro podporu vzestupu pozemšťanů, a proto je už dávno ″ponecháno samo sobě″, a sám Gavrila ″se nyní zabývá rozdělováním lidí podle vibrací″, tedy... vede tu ″sklizeň″, o které Ra tolik mluvil v ″Zákonu jednoho″, neboť i ″místní″ Absolutno(vy), nemluvě o všelijakých ″hlavních architektech″, ″hlavních deterministech″, naší podmíněné ″hierarchii″, ″učitelském systému″ a ″vysoce rozvinutých″ civilizacích této galaxie, postrádalo rozum pro něco více! Stačilo to jen na hloupé a bezohledné ″pokusy″ na lidech, které skončily předvídatelným neúspěchem, nic víc! Stejný ″nedostatek inteligence″ vykazuje i archandělské království Nebadon (které má jen archandělů 800 tisíc), stejně jako království Logos na různých úrovních, nemluvě o bezmyšlenkovité Gaii, která se vždy předem dohodne na VŠEM, a proto se v našem zhuštěném vesmíru těší odpovídající pověsti. Tento přístup zcela odpovídá lhostejnému postoji, který nám archandělská sféra po mnoho tisíciletí projevovala při své ″běžné práci, která spočívala v pomoci lidem s jejich žádostmi″. Celá dramatická historie dlouho trpící páté rasy o tom svědčí, drazí, a tak není divu, že tento pokrytecký Gavrila lže o tom, že je zaneprázdněn ″vytvářením andělských ″týmů″ pro každého probuzeného člověka a chrání ho, jak jen to jde, před útoky Temných sil a četných astrálních entit, které dělají vše, co je v jejich silách, aby zabránily těmto jasným duším dosáhnout jejich cíle.

V těchto slovech jsou až TŘI LŽI, přátelé! Jaké? Gavrila především ví o zlém rozhodnutí takzvaného ″hlavního Deterministy″ NEPOMÁHAT pozemšťanům v našem ″kolektivním vzestupu″, ale právě naopak, povolat na Zemi v roce 2012 několik DALŠÍCH destruktivních civilizací, ″aby získaly potřebné zkušenosti″. Právě proto archanděl Michael zastavil rozhodující útok sil GFS na celou podzemní infrastrukturu Temných sil tím, že s nimi začal marně ″vyjednávat″. A ani jeden archanděl neřekl lidem na Zemi PRAVDU o tom, co se děje, a sladce pokračoval ve lhaní o Vzestupu, Lásce a Světle, dokud nebyl zaveden covid-19, po němž by lidé na Zemi museli čelit ještě nebezpečnější ″pandemii″, která by stála mnoho dalších životů! Sám výše zmíněný ″Determinátor″, zjevně nešťastný z toho, že poctivý ″Sophoos″ odhalil pozemšťanům celý svůj podvod, čímž vyvolal ještě větší nelibost našich Duší, se v nedávném rozhovoru s tímto kontaktérem snažil ″vymluvit″ ze všeho, co od roku 2012 udělal, ale... jak se říká, už bylo pozdě! ″Pták odletěl″ a nakonec se ukázalo, proč pozemšťané místo hromadného vzestupu ve fyzických tělech, který nám slibovalo celé Archandělské království, skončili v tak hluboké... díře, že se tam posmrtně dostane jen malá část dnešních lidí! O tom si promluvíme později, miláčkové. Další lež v Gavrilově výroku spočívala v tom, že de ″formuluje andělské ″příkazy″ pro každého probuzeného člověka. Ve skutečnosti v době, kdy Marta dostala zprávu, neměl... nikoho, kdo by takové týmy vytvořil, protože na Gaii bylo příliš málo andělů kvůli zamoření destruktivními silami, změně paradigmatu a výměně celého Učebního systému! Teprve nyní se jejich počet obnovil na necelou třetinu, a to ještě... Zkrátka, byl to výsměch a hřích! Třetí archandělovou lží bylo jeho deklarované přání ″udržet člověka v co největším bezpečí před útoky Temných sil a četných astrálních entit, které dělají vše pro to, aby zabránily světlým duším dosáhnout jejich cíle″. Kdyby tomu tak bylo, Gavrila by se ještě dříve vyslovil proti PŘEDPOKLÁDANÉMU vpuštění hordy těchto nenasytných bytostí do našeho světa archanděly (spolu s Nanebevzatými učiteli), k němuž došlo asi před 50 lety, údajně proto, aby ″podpořili vývoj pozemšťanů″. Nakonec tyto bytosti jednoduše ″zaplavily″ již oklamané a zmrzačené lidi a jejich aktivní vliv nyní denně pociťují všichni ″povznesení″ lidé! Není tomu tak, drazí? A je to! Ještě směšnější byl Gavrilův slib, že spolu s anděly ″co nejvíce ochrání člověka před útoky Temných sil″, a nyní, tj. téměř čtyři roky po tomto poselství, sami vidíte, jak ″chrání″ lidstvo - čtyři miliony lidí jako by byly z Gaii za poslední rok a půl ″vysáty″, zatímco naše zkoušky teprve začínají! Ale podívejte se, drazí, jak krásně o roli ″andělské říše″ v životě lidstva hovořil ″místní″ Stvořitel Matrixu ve svém poselství z 9. dubna 2015. (Infoportál ISP)

″Každý svět má své anděly a duchovní učitele, kteří je podporují na cestě k dokonalosti. Tento svět bedlivě sledují ti Archandělé a Stvořitelé, kteří navrhli všechny energetické a hmotné jevy, které v něm proudí. Tito obyvatelé duchovních úrovní jsou svou pozorností neoddělitelně spjati se světem, který pomáhají rozvíjet. Doslova žijí tím, co se na tomto světě děje, a jediné, co je zajímá, je úspěch civilizace, kterou podporují.″

Jak se říká, tento ″tvůrce Matrixu″ maže med kolem pusy! Naštěstí měl i tak odvahu částečně přiznat odpovědnost Hierarchie za nebývalý nepořádek, který se v našem zchátralém vesmíru děje. Nakonec se nám přiznal, že:

″Právě Hierarchie je zodpovědná za dočasné zastavení energie, ke kterému dochází v celém Matrixu... Univerzální energetické změny zasáhly i Zemi, protože její procesy jsou úzce propojeny se vším, co se děje v našem Matrixu, a snížení vibrací, ke kterému došlo v lidské éře, je z velké části důsledkem celkové situace. A jménem celé Hierarchie žádám lidstvo o odpuštění za ty deformace, které se na Zemi v lidské éře objevily. Mnohé rozpory, které pozorujete ve společnosti, jsou totiž důsledkem rozporů mezi světy našeho Matrixu a také mezi duchovními entitami, které je podporují.

(Bravo, spravedlivý Stvořiteli Matrixu! Hej, vy archandělé - to je pro vás skvělý příklad! Jak dlouho ještě budete pozemšťanům drze lhát a předstírat, že jste moudré a osvícené bytosti?)

A nyní se podívejme, co tehdy řekl archanděl Samuel. Skutečná pravda se skrývá v jeho slovech, v nichž dosvědčuje, že: ″Archandělé nejsou schopni reagovat na myšlenky a emoce lidí. Zachycujeme pouze energetické vlny, které od vás přicházejí. Vnímáme tedy vaše žádosti, které k nám přicházejí na úrovni vibrací té či oné frekvence, a v závislosti na tom je předáváme ″ke zvážení″ tomu či onomu archandělovi, který je zodpovědný za danou úroveň vibrací pozemšťanů. Pak se však archanděl Samuel začal pozemšťanům svěřovat následujícím způsobem: ″Asi je to pro vás ještě těžké pochopit, moji drazí, ale věřte mi, že v nebi je všechno uspořádáno velmi inteligentně a podléhá Boží účelnosti, která se ne vždy shoduje s lidskými představami o dobru a spravedlnosti.″

Ne, drahý archanděli! Není pro nás těžké to všechno ″pochopit″, protože už dobře víme, jak ″rozumně″ je všechno na vašich ″nebesích″ uspořádáno, a bereme na sebe důsledky všech vašich nevyzpytatelných šíleností! Nyní si trochu popovídáme o ″božské účelnosti″ a dáme ji do souvislosti s archandělskými ″idejemi dobra a spravedlnosti″. Jako důkaz našich znalostí o výše uvedeném uvedu několik výňatků z tlusté knihy, kterou pozemšťanům poslali vaši pilní kolegové. Z těchto řádků doslova čiší ″rozumnost″ toho, jak je vše uspořádáno ve vašich bezmyšlenkovitých ″Nebesích″, a Boží účelnost prostě ″spočívá″ spolu s pojmy dobra a spravedlnosti! (Upozorňuji všechny hned, že budu muset mnohé zkrátit, protože tato kniha je tlustá jako cihla, ale kdo chce, může nahlédnout do jejího originálu, který je volně přístupný všude na Zemi).

Kniha Urantia (oddíl 7: Historie vzpoury)
″Luciferova vzpoura zachvátila celý systém. Třicet sedm vzbouřených planetárních knížat a většina jejich planetárních správ přeběhla na stranu hlavního povstaleckého... Po celou tuto dobu Caligastia propagovala Luciferovy názory na Urantii. Melchizedekové se obratně postavili padlému planetárnímu princi... Veškerou propagandu museli zrádci provádět osobně, protože vysílací služba a všechny ostatní formy meziplanetární komunikace byly na příkaz správců systémových okruhů dočasně pozastaveny. Po vypuknutí vzpoury byla celá soustava Satanie odpojena od obvodů souhvězdí i vesmíru... Z řad vyšších Serafínů se neztratil žádný anděl, ale velká skupina vyšších Serafínů, andělů dalšího stupně, byla oklamána a uvězněna. Stejným způsobem bylo oklamáno několik vyšších serafínů, andělů třetího stupně. Skutečně hrozné ztráty však utrpěla čtvrtá skupina, skupina vládnoucích andělů... Třetina všech cherubínů Jerusemu, kteří byli připojeni k vládnoucím andělům, byla ztracena spolu s jejich nevěrnými serafíny... Asi třetina andělů přidělených k Hmotným synům jako planetární pomocníci byla oklamána a téměř deset procent přechodných správců se zapojilo do vzpoury... V mnoha ohledech byla tato vzpoura největší a nejkatastrofálnější ze všech podobných událostí v Nebadonu. Podílelo se na něm více osobností než na předchozích dvou vzpourách dohromady... Lucifer a Satan se volně pohybovali po celé Satanii až do dokončení Michaelova zasvěcení na Urantii. Naposledy spolu navštívili váš svět během společného útoku na Syna člověka... Michaelovým posledním činem před odchodem z Urantie bylo nabídnutí milosti Kaligastii a Daligastii, ale ty tuto laskavost pohrdavě odmítly. Váš planetární kníže, proradný Caligastia, může na Urantii stále svobodně uskutečňovat své podlé plány, ale nemůže se vtírat do myslí lidí, ani se stýkat s jejich dušemi a lákat je nebo pokoušet, pokud si sami nepřejí být zatraceni jeho odpornou přítomností... Hlavní zrádce nebyl na Urantii ani jednou od chvíle, kdy se pokusil zabránit Michaelovi dokončit zasvěcení a definitivně se ustanovit bezpodmínečným vládcem Nebadonu. Poté, co se Michael stal trvalou hlavou vesmíru Nebadonu, byl Lucifer vzat do vazby prostředníky starověkého Uversa a od té doby je jedním z chovanců první doprovodné skupiny přechodných sfér Jerusemie Otce. Zde vládci ostatních světů a soustav přihlížejí potupnému konci Pána Satanie... Od posledního Michaelova zasvěcení se v Satanii nikdo dobrovolně nevydal do vězeňských světů, aby pomohl uvězněným rebelům. A ani jeden tvor se nevydal cestou zrádců. Po devatenáct století se situace nezměnila. Očekáváme, že dnešní omezení v Satanii budou zrušena až poté, co se Prastaří konečně zbaví hlavních rebelů. Dokud Lucifer žije, jsou systémové obvody vypnuté. V současné době je Lucifer zcela pasivní... Vzpoura na Jerusemu skončila. V padlých světech zaniká, jakmile přijdou božští Synové. Věříme, že všichni rebelové, kteří kdy byli schopni přijmout milost, ji již přijali. Očekáváme bleskovou zprávu o zbavení identity těchto zrádců. Věříme, že Uversův verdikt bude vyhlášen formou exekutivního poselství, které povede k likvidaci uvězněných rebelů. A budete je hledat, ale nenajdete je (Manovandet Melchizedek, bývalý člen Správců Urantia).

Máš dost, archanděli, nebo ti mám přinést další? Tak kdo z vás dvou je hlupák a lhář? Mimochodem, komu tak samolibě lžete o tom, jak: ″vše v nebi je uspořádáno velmi inteligentně a podléhá božské účelnosti″? A přesto následky vašeho špatného ″archangelského zúčtování″ sklízí lidstvo ještě dnes! Mimochodem, kde jsi ty sám ″létal″, Archanděli, když se zde odehrávala tato ohavnost? Nebo máte nyní ″výpadky″ paměti? Ve skutečnosti bych mohl uvést několik desítek dalších, které by toto všechno potvrzovaly od vašich vlastních kolegů. Zkrátka, už pozemšťanům nelži, Samueli! Nebo něco podobného uslyšíte znovu. Nyní se dotkneme tématu, o kterém nám řekl Rafael - o vzestupu pozemšťanů ve fyzických tělech. Je známo, že tato otázka skutečně existovala. Byl to úkol Stvořitele, jakási ″maturitní práce″ pro ″nejlepší mozky″ naší Galaxie, zadaná na konci jejího dalšího cyklu! Je jasné, že naše Hierarchie a Království Logos, Archandělské království a Učitelé, Kumarové a vysoce vyvinutí ″Anunnaki″ z Jeanne, chytří lidé z Arkturu, Síria a Plejád, snadno patřili k takovým Myslím. Všichni však skončili... zmatení a nebyli schopni udělat nic s tím, co udělali v ″minulosti″ s našimi těly Reptíci, a dnešní technogenní podmínky! Ale Stvořitelův úkol nebyl tak těžký, drazí! Jde jen o to, že všichni tito ″chytráci″ se nám mohou jen předvádět, ale jakmile se dotkneme vážnějších otázek, všichni naznačují svou vlastní bezmocnost. Takový je skutečný stupeň vývoje ″mozků″ v naší galaxii, přátelé! Ještě nedospěly ani k tomuto jednoduchému úkolu! Co říci o něčem vážnějším? Je proto velká škoda, že Malden je nám přístupný až po smrti, což není nic vážného ani obtížného! (Nemám pravdu, Metatrone? Ty vědecký archanděli, víš! Nebyla tvoje ″specializace″ v Galaxii věda? Takovým, jako jsi ty, nelze svěřit ani ovce, nemluvě o ″masovém vzestupu″ pozemských lidí! A potom ještě něco ″žvatláte″ ve svých zprávách? Mimochodem, mám otázku: proč jste ve svých channelinzích pozemšťanům vy ″archandělé″ spolu s našimi hloupými ″učiteli″ tři desetiletí (!) mlčeli o nadvládě reptiloidů na Gaii a teprve před dvěma či třemi lety jste začali ″křičet″ najednou, jako když se mi ráno na zahradě probouzejí ptáci? No, to je právě ono! Ty mizerný kreténe! Všichni byste ″mluvili nahlas″ a za našimi zády nám říkali ″Planeta opic″. Ve skutečnosti! Proč byste měli být archanděly pro lidi na povrchu Země? Na to ještě nemáš dost ″odvahy″, mé dítě! Raději se jdi ″umýt″ a pozdravuj všechny ostatní slovutné zmetky z tvého ″archandělského království″). Nyní přidám pár slov o Kryonovi. Ve svých poselstvích předávaných prostřednictvím Marty na tomtéž setkání je vrchní žvanil Archandělské říše, hovořící o obyvatelích astrálu, nucen přiznat doslova následující: ″Nyní budeme hovořit o těch, kteří žijí ve vyšších astrálních vrstvách. Především jsou to duše, které se během svého pozemského života nedokázaly přiblížit Bohu natolik, aby se po smrti mohly vrátit na místo, kde by našly klid a mír, vědomě prošly svými pozemskými lekcemi a připravily se na novou inkarnaci... Ale i po odtělesnění pokračuje duchovní vývoj těchto duší - některé z nich stoupají výš a jiné klesají níž. Výrazným příkladem toho je Kryon - esence čtvrté dimenze, která otevřela oči statisícům lidí, aby si uvědomili, co se děje. Věděl toho opravdu hodně a jeho úmysly byly čisté a božské. Přinášel lidem pravdivé informace, očišťoval jejich vědomí a otevíral jim cestu k Vzestupu. Nedokázal však projít zkouškou slávy, neuvěřitelné popularity, kterou si získal na Zemi, a ″spadl″ do třetí dimenze. Ti z vás, kteří četli ″raného″ Kryona, jistě cítí rozdíl v jeho nejnovějších poselstvích, jejichž vibrace nejsou srovnatelné s těmi dřívějšími. A v tom se skrývá velké nebezpečí, protože lidé ze setrvačnosti nadále vnímají vše, co říká, jako neměnnou pravdu, jako poselství Vyšších sil.

Co k tomu říct? Pokud si vzpomínáš, miláčku (a Archanděl by měl), já, Oleg Pozemšťan, jsem ti před více než deseti lety přesně předpověděl, že konec Kryonova zúčtování s lidmi na povrchu bude neslavný a bude ranou pro autoritu všech Archandělů, Učební systém a nakonec i pro naši ″místní″ Hierarchii. Zjevně jste tu tehdy neposlouchali nikoho jiného než sebe, jako ostatně vždycky! V té době jsem dokonce napsal celou sérii článků a dal je dohromady do sekce ″Anti-Kryon″, která je na webu stále archivována. V té době Kryon každý týden ″kokrhal″ lidstvu z povrchu Země a miliony našich ″osvícených″ prosťáčků ochotně uvěřily jeho výstřelkům v domnění, že jsou vystaveni důvěrnému poznání vesmíru! Jeho sláva rostla doslova z hodiny na hodinu a Kryon byl stále drzejší a víc riskoval. Jaký byl jeho tehdejší ″projev v OSN″, přestože byl vpuštěn pouze do prostoru pro návštěvníky, který byl vždy otevřen pro všechny příchozí, nikoli do slavného sálu Valného shromáždění. Právě tam se odehrál ″Kryonův projev v OSN″. Brzy mu ovšem jeden chudák Lee nestačil a Bastard si pořídil tucet dalších ″kanálů″ s tím, že ten první je už příliš ″pokřivený reptoidy″. Postupně se mezi nimi začaly objevovat neshody, přičemž Magnetický zabiják dvou pozemských civilizací (!) již páchl neskrývanou arogancí v touze stát se pro lidi novým ″Magnetickým bohem″. Vzpomínám si, jak mě tehdy zarazilo naprosté mlčení Archandělského království a Učitelského systému, když se tento montér magnetismu, který lidstvu poskytoval jen ubohé věrohodné informace, ″vytahoval″ přímo před nimi, a tvrdil o sobě, že je ″Archanděl nového věku″. Otázkou je, k čemu tedy jste, když ″velký Kryon″ má všechno na háku? A teď mi řekni, archanděli, kdo jiný než já varoval tebe a pozemské lidi před blížícím se pádem tohoto vejtahy. Jak to všechno skončilo? Proč to mlčení? A proč opět lžete pozemšťanům, že tento montér magnetismu ″toho opravdu hodně věděl a jeho úmysly byly čisté a božské. Že přinášel lidem pravdivé informace, očišťoval jejich mysl a otevíral jim cestu k Vzestupu.″ Ne, drahoušku! Přesně věděl, proč to všechno dělá, a vy archandělé jste tehdy jen ″stáli stranou″, ″mávali křídly″ a divili se jeho nevídané drzosti, než jste prozřeli (o čtvrt století později podle pozemského času), jak tento tvůrčí omezenec upadá, a teprve potom jste hned ″zařvali″, ačkoli jste ho tehdy mohli kdykoli zastavit! Možná řeknete, že jste ″nepochopili″ skutečné záměry této ambiciózní entity, a proto jste ″nevěděli″, kam mistr Kryon ″míří″? Ani se o tom nesnažte lhát! (Právě díky nečinnosti Archandělského království a Systému učitelů oklamal tento lstivý Kryon tolik lidí na této planetě! Dodnes si myslí, že jsou ″praví Kryonité″, a přitom jsou ve skutečnosti jen... No, víte, co myslím! Jestli je tohle to, co znamená ″otevřít lidem cestu k vzestupu″, pak jsem letadlo. Tiskařské impérium″ Pána světla Kryona bylo tehdy po celém světě a ještě před 8-9 lety bylo těžké nevidět v některém z našich knihkupectví na nejvýznamnějším místě pokrytecké triky tohoto ″kvantového″ Darebáka, který se spíše zabýval sebeprezentací, než aby lidstvu poskytoval ″pravdivé informace, které očišťují lidské vědomí″. Přesně věděl, co dělá, že ano, drahoušku? Mnozí pozemšťané po takové ″pravdě z nebe″ velmi toužili (a stále touží). Byli jste to VY, naši netalentovaní ″archandělé″, kdo dovolil, aby se na této planetě odehrávala tato ohavnost! Byl jsi to TY, kdo svou hloupou nečinností ″vychoval″ Kryona, který úplně zapomněl na Boží slávu a který se považuje za Bůhvíkoho! (Není to tak, Pane? Právě tak!) Není divu, že ten drzý výrostek nakonec jen blafoval! Bylo to tak zřejmé, že jsi dokonce musel veřejně přiznat jeho hanebný pád před pozemšťany! Mimochodem, svým nejednoznačným ″mlčením″ jste v těch dnech dokázali ″probouzejícím se″ lidem Gaii naprostou bezcennost vašeho ″archandělského království″, neboť bylo jasné, že každý ambiciózní podvodník, jako je ″Kryon″, se může domnívat, že je schopen vás všechny (spolu s podmíněnými Učiteli) nahradit, a pokusit se v praxi (!) kolonizovat téměř celý takzvaný ″informační prostor″ Gaii. No, podívejte se na to! To trvalo čtvrt století (!), dokud se Kryon ″neutopil″ ve svých Lžích a pokrytectví, zatímco následky jeho podvodů a výmyslů se na Zemi odrážely ještě hodně dlouho! Na závěr mi dovolte, abych se dotkl vaší účasti na dnešních a zítřejších událostech na zemi. Na začátku ″pandemie″ bylo téma ″hromadného vzestupu pozemšťanů spolu s planetou″ již zcela uzavřeno. Lidé byli ″povzneseni″ do Meldenu pouze individuálně a posmrtně, poté bloudili v novém světě ″ztraceni″ a jednoduše nevěděli, co si se sebou počít. Na 3D světě už začaly žně, protože naši Blázni Krále nebes (odpusť mi, milý Bože!) nedokázali za deset let vymyslet nic chytřejšího! Do té doby hloupý plán ″hlavního determinátora″, který podle zásady ″čím hůře pro lidi, tím lépe pro ně″ povolal na zem další destruktivní struktury, vyústil v otevřenou demarši v takzvané Radě duší. (Mimochodem, tento podvod Hlavního Determinátora je skutečným důvodem odstranění požehnaného Pána/Paní Rise z přímého vedení Intervenčních sil na Zemi, které začalo před více než dvaceti lety a po jejich odchodu bylo postupně ″utlumeno″! ) A vyšší řídící struktura, často nazývaná ″Třetí síla″, brzy na toto ″volání″ zareagovala a začala ″přitahovat″ ″pozitivní″ civilizace na Zemi a nyní se všechny snaží zvrátit zlý scénář Hlavního determinátora. Bohužel se jim toho zatím moc nepodařilo, a tak se kolem nich děje to, co vidíte, s obrovskou ″silou setrvačnosti″. Celkově vzato je to, co se na Zemi děje v posledních dvou letech, prostě ″apoteózou″ té první utopie a první smrti, o které jsem vám vyprávěl před deseti lety. Tyto materiály mám ve svém archivu, takže je nebudu opakovat. Kromě toho si Archandělské království spolu s nechvalně proslulými Učiteli (ne, ne s Nanebevzatými, ale se samotným ″systémem Učitelů″) již nepřejí ″odpočívat″ (jak bohužel dělají od podzimu 2012). Snaží se vrátit ke svým přímým povinnostem na planetě, přičemž nyní a tehdy čelí tvrdé opozici nejrůznějších ″satanoidů″, včetně pověstných saturnských civilizací ″5+1″, které se nyní snaží nahradit tzv. jupiteriáni atd.

Stručně řečeno, nebývalý Kosmický nepořádek, o kterém jsem vám již několikrát vyprávěl, se zde na Gaii (rovněž ohromené tím, co se děje) vylil do oněch pověstných ″uzlů″, o kterých se nyní hodně mluví. Jenže to vůbec nejsou takzvané ″uzly chaosu″, o nichž žvaní naši galaktičtí lháři, ale ″uzly″ toho nejbanálnějšího, co kdy bylo, neřádů projevujících se v kosmickém měřítku!

(Opravdu, Pane? Možná, že opět zasáhnete do dění, než se i tato planeta přidá ke známému ″pásu asteroidů″, který je pomníkem dřívější naprosté hlouposti Nebes, stejně jako arogance všech ″vysoce rozvinutých″ civilizací minulosti? Prosím Tě, Všemohoucí! To není žádná maličkost).

Na závěr bych rád řekl několik slov o těch Božských idiotech, kteří jsou dnes často nazýváni ″Hlavním architektem″ a ″Hlavním deterministou″, ale pamatujte, drazí, že jelikož jsme všichni v Jednotě, je to vlastně jeden a tentýž, i když nyní šeptají pozemšťanům odděleně. Nejenže tyto dvě ″struktury″ v podstatě ZRUŠILY masový vzestup pozemšťanů, ale stále se ″třepetají″ navzdory vzniku ″Třetí síly″, aby si zachovaly veškerou svou důstojnost na úkor utrpení ″páté rasy″ lidstva z povrchu Země tím, že přivádějí nejrůznější mimozemské šmejdy, aby nás ″ovládali″ pomocí scénářů. Jedním slovem, naše nekonečné utrpení po dobu 12,5 tisíce let tohoto duálního ″božského systému″ nestačilo, a tak se rozhodli vyždímat z lidí doslova vše, co se dalo, přičemž využili netalentovanosti a lenosti našeho Archandělského království, ″místní″ Hierarchie, Učitelského systému a všech ostatních pijavic, které spotřebovávají energii Mistra, ale nepřinášejí Stvoření žádný podstatný užitek!

(Není to tak, Pane? Každopádně důrazně doporučuji celou tuhle sebranku zničit pro zbytečnost existence takových entit. A ještě lépe, veškerou uvolněnou energii nasměrujte do rostlinné a živočišné říše. Bude to mnohem užitečnější než od všech těch netalentovaných entit!)

Je také zřejmé, za veškerým jejich současným ″vědeckým slovníkem″ se skrývá stejný záměr jako za ″informační bakchanálií″ posledních tří desetiletí. Ne nadarmo byla role ″mluvčího″ pro předání informací, které shromáždili v pověstném ″Novém poznání vesmíru″, svěřena ″Sofoovi″, a ne některému z dávno známých kontaktérů s nezávislým charakterem, protože Leonid jim nebude klást nepříjemné otázky. Jeho vystupování je poměrně profesorské, jeho řeč je přesvědčivá a ″abstraktní″ (tj. místy vyžaduje překlad do normální lidské řeči), má způsoby zkušeného přednášejícího a značné zkušenosti. Je zodpovědný za svou ″esoterickou práci″, světsky zcela soběstačný, obdařený charismatem a dobrou pamětí. Sophoos už pozemšťanům předal několik desítek ″čenů″ od různých Sil a Entit, ale namluvil je tak monotónně vážným hlasem, že v tom překonal i Bogdana Mangeleie (Michaela). Celkově je čestným, bezkonfliktním a ″příkladným služebníkem″ našeho Nebe, který pevně věří, že ″člověk je iluze″ a že nekontrolovaný výsměch navštěvující spodiny na Zemi je ″procesem destruktivní výměny energie″. Bude samozřejmě poslušně přenášet vše, co mu ″shora″ nadiktují ″architekti-deterministé″ pod rouškou ″nových informací″ o vesmíru, a zároveň si nebude klást žádné otázky o příčetnosti těchto Vyšších mocností a jejich skutečných záměrech vůči dnešním 3D lidem. Stručně řečeno - dokonalý ″lektor nového formátu″, ne jako předchozí pokrytecko-celebritní entity. Bravo, Hlavní Architekte a Determinátore, naši Hierarchové a probuzení Guruové! S poslušným ″Sofoosem″ jste to ″pochopili″, jen jste na něco ″zapomněli″!

Mezitím se v ″ruskojazyčné esoterice″ děje něco velmi podivného! Od 14. září je například zavřena slabě pokrytecká stránka ″OMAR TA SATT″, i když se babička Natalija ani neobtěžovala čtenářům jasně vysvětlit důvod tak náhlého zastavení svého milovaného dítěte a pouze krátce oznámila, že: ″Webové stránky OMAR TA SATT ZASTAVENY. Žádné další publikace již nebudou. Natalia. Statisíce našich ″esoteriků″ po celém světě se nyní dohadují, zda se babička chystá na rozpuštění (s další změnou na Maldenu), nebo jí jen opět ″došly peníze″.

Co k tomu říct? Hej, vy nebeští hlupáci! Od nynějška si dávejte pozor na paprsky a vibrace! Málem jste nás připravili o pokračování dvacet let starého pořadu ″Pleroma News″. Chcete nás nechat bez zábavy? Od ″OMAR TA SATT″ k ″Jiskrám absolutna″... Sáhněte si na svědomí! Nebo ještě lépe, přestaňte s tím vesmírným zmatkem! Nebo přijde řada na nás, abychom si téměř denně hromadně stěžovali všemohoucímu Bohu na všechno, co se děje. Se všemi z toho plynoucími důsledky...

Zdroj: oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět