1472 Arkturiánská skupina: každodenní praktiky a rituály Architekt

[ Ezoterika ] 2021-09-27

Q: Při komunikaci s jinými civilizacemi jsou patrné rozdíly v jejich myšlení a v myšlení lidí. Některé výrazy a termíny zůstávají nesrozumitelné. U vaší skupiny mezi námi necítím výrazný rozdíl.
A: Lidé komunikují s těmi, s nimiž je jejich duše spojena. Ne vždy si však tito partneři dobře uvědomují pozemská specifika. Mluví stejně jako ve své vlasti, aniž by brali v úvahu rozdíly mezi civilizacemi. My ale nejsme obyčejní Arkturiáni. Jsme mezikulturní badatelé. S důvěrnou znalostí vlastního dědictví studujeme informační procesy na Zemi a hledáme cenné poznatky, které bychom rádi aplikovali na naši civilizaci. Abychom v tomto poslání uspěli, musíme se vážně ponořit do živé zkušenosti lidstva. Jsme také léčitelé duší, a abychom mohli účinněji pomáhat lidem v této oblasti, musíme porozumět vaší psychologii a vašemu způsobu myšlení. Tato kombinace znalostí dělá z naší skupiny dobré vyjednavače. Proto vám můžeme mnoho věcí vysvětlit jazykem, kterému rozumíte - o vaší civilizaci, o naší civilizaci a o světě obecně. Rozdíly v myšlení mezi civilizacemi často způsobují efekt cizince, kterého jste si všimli. Ale i mezi pozemšťany často kulturní a náboženské rozdíly v různých částech světa způsobují, že si jsou lidé cizí a brání to vzájemnému porozumění.
Když s vámi navážeme silnější pouto, budeme moci plněji sjednotit naše pole vědomí a aktivně využívat znalosti, které máte. Díky jednotnému myšlení pro vás bude náš rozhovor co nejpohodlnější.
Pozorujeme, jak reagujete na naše rozhovory, jak jste příjemně překvapeni tím, že vám v mnoha ohledech dobře rozumíme a mluvíme zcela přirozeně. To je neklamné znamení, že jsme při zkoumání vnitřního světa pozemšťanů uspěli. Je však také spravedlivé říci, že pokud navštívíte naši arkturiánskou domovinu, setkáte se tam jen s málem naší civilizace. Je pravděpodobné, že budete po určitou dobu zažívat tento pocit cizosti, dokud si nezvyknete a nepochopíte specifika našeho bytí. Stejně jako jsme poznávali způsob myšlení lidí my, můžete i vy lépe poznat nás. Zkuste se sami stát mezikulturním výzkumníkem.

Q: Mluvíte uklidňujícím tónem, neuspěchaně budujete náš dialog a mnoho informací neposkytujete, spíše jen mluvíte. Je to specifické pro vaši kulturu?

A: Od svých učitelů ráda přebíráš obrovský blok informací a pak se vyčerpáváš jejich luštěním. Aby byla konverzace přínosná, je nutné nastavit určité tempo. Zátěž, kterou si můžeš dovolit udržet v rovnováze, je mnohem menší než ta, kterou na sebe bereš. To platí i pro další oblasti tvého života.

Q: Při rozvážném tempu nestihnu vůbec nic, i když si málokdy dovolím ztrácet čas. Vždy se snažím optimalizovat své jednání tak, abych dělala jen to, co je užitečné a nutné.

A: Jsi vysoce moderní představitel své civilizace. Sama víš, že máš přehnané nároky a všechny ty závažné plány vyžadují více energie, než máš.
Na Zemi vzniká příliš mnoho nových informací. Rychlost a objem jejich akumulace desetkrát převyšuje rychlost a objem akumulace v mnoha rozvinutých místech. Kvantita samozřejmě neznamená kvalitu. Díky míchání kultur různých civilizací v těle pozemšťanů přichází obrovská škála čerstvých zkušeností, které zažívají. Není divu, že nemáte čas to všechno obsáhnout. Ani nemusíte, protože lidé se na shromažďování informací podílejí společně. Společně doplňujete databáze civilizace a vaším úkolem jako jednotlivce je studovat to, co vás nejvíce zajímá. Tímto způsobem přispíváte k rozvoji informačních polí komunity Země.
Vaši vědci již aktivně vyvíjejí metody analýzy velkých dat. Způsob, jakým můžete z nashromážděných znalostí těžit, závisí pouze na vynalézavosti pozemšťanů. Možná již máte k dispozici informace, které mohou odpovědět na důležité otázky, ale abyste tyto údaje mohli využít v praxi, musí je někdo analyzovat a vyvodit z nich závěry.

Uvedeme příklad z naší pozemské zkušenosti - lékaře, který shromáždil klinický obraz. Může stanovit správnou diagnózu a přistoupit k léčbě určitého stavu, nebo se může podívat na příznaky a nepochopit, s čím má tu čest. Stejně tak je to se všemi vašimi nashromážděnými informacemi. Jejich potenciální hodnota nedává žádnou záruku, že bude dobře využita. Vzhledem k obrovskému objemu dat, která vaše civilizace shromažďuje, se v nich můžete ztratit, aniž byste učinili objevy, které mohou vaši komunitu posunout ve vývoji kupředu. V tomto ohledu jsou metadata shromážděná pozemšťany špatně strukturovaným souborem informací, které nutně potřebují uspořádat. Schopnosti vaší civilizace jsou však velmi omezené. Za prvé je to způsobeno tím, že výpočetní kapacita mysli pozemšťanů je stále nízká. Za druhé, vaše civilizace produkuje informace příliš intenzivně. Existuje vážná nerovnováha, rozpor mezi obrovským množstvím dat a skromnými lidskými schopnostmi je chápat. Dostali jste se velmi blízko k hranici svých intelektuálních schopností a schopnosti svého těla podporovat vaše myšlenkové procesy. Nyní je čas na důležité technologické objevy, které rozšíří vaše možnosti. V tomto ohledu však vaše věda zaostává. Částečně je to dáno i tím, že potřebné technologie zatím nejsou příliš přístupné, protože je lze využít jak k dobrému, tak ke špatnému.
Řekli bychom, že váš pocit bezmoci při snaze pochopit nesmírnost souvisí s tímto stavem věcí. Schopnosti vašeho těla jsou omezené, zatímco množství informací, které pozemská civilizace shromažďuje, je skutečně obrovské. Vaše zrychlující se životní tempo je zčásti způsobeno rychlým hromaděním lidských znalostí. Dalším důležitým důvodem zrychlení je chronický nedostatek životních zdrojů pozemského společenství, které jimi velmi plýtvá. Nedostatek uvědomění vede ke snížení výživové hodnoty potravin, životnosti vyráběných produktů a skromnému zdraví lidského těla. To je jen stručný výčet problémů spojených s nedostatkem zdrojů života, kvůli nimž musíte ztrácet tolik času a energie, abyste přežili, natož abyste ve smrtelném životě prosperovali.

Především potřebujete správnou motivaci, s níž lidé přistupují ke studiu nahromaděných dat. Můžete si klást otázky typu ″jak změnit veřejné mínění na příkaz politiků″, ″jak prodat lidem něco, co ve skutečnosti nepotřebují″ atd. To však nejsou výzkumné cíle, které by pozemšťanům pomohly učinit důležité kroky k novým vývojovým etapám.
Důležitým předmětem studia je pro lidi předpovídání budoucnosti. Právě technologie, kterou objevíte při své snaze analyzovat časové linie orientované na budoucnost, pomůže vaší civilizaci postupně přejít na čtvrtou úroveň. Tyto studie vám také pomohou změnit vaše myšlení a prohloubit vaše chápání racionálního chování, protože pokud znáte negativní pohled na věc, je možné uspořádat svůj život jinak, což z dlouhodobého hlediska přinese větší prospěch vám i společnosti.

Q: Jak probíhalo hromadění informací ve vaší civilizaci?

A: Arkturiáni jsou čistá rasa. Rychlé množení informací je mnohem častěji pozorováno při kombinování a míchání zkušeností různých civilizací. V tomto ohledu jsou pozemšťané jedineční, protože na vaší planetě jsou v lidských tělech duše, které měli čas projít dřívější inkarnace v různých společenstvích. My se vyvíjeli zcela odděleně od ostatních, protože v době, kdy jsme se aktivně učili, existovalo jen málo civilizací, s nimiž bychom se mohli srovnávat.

Byli lidé, kteří se nám snažili pomoci, ale nám se zdálo, že to zvládneme sami a překonáme naše poradce. A tak jsme to udělali. Rasa, která nám tehdy radila, dospěla k sebezničení. Samostatný vývoj není vždy špatný. Někdy to přináší pozitivní výsledky, a někdy ne, existuje také možnost degenerace civilizace. K tomu někdy dochází právě kvůli nedostatku nových nápadů a alternativních způsobů myšlení, kvůli nedostatku příležitostí rozšířit spektrum dostupných odstínů vědomí. Byli jsme úspěšní a degenerace prakticky neexistuje. Když jsme zjistili, že vývoj Arkturiánů se zastavil, nabídli nám, abychom dohlíželi na mladší rasy. Nyní od nich dostáváme nové proudy informací a odstíny životních zdrojů, které sami nevytváříme. Arkturiáni pokračovali ve svém vývoji a zvládli novou roli. Svými znalostmi a zdroji pomáháme ostatním civilizacím stabilizovat se. Máme tak možnost nahlédnout do jejich alternativních životních zkušeností a načerpat z nich nové nápady pro nás. Dochází tak k oboustranně výhodné výměně.
Naše malá skupina, se kterou komunikujete, studuje lidskou zkušenost a hledá nové zajímavé poznatky. Výměnou za blízký přístup k civilizaci, aniž bychom se inkarnovali v pozemských schránkách, nabízíme naše služby léčení duší. Ve vaší civilizaci hledáme účinné způsoby, jak rozšířit naše emocionální rozpětí a zároveň si udržet kontrolu nad stavy vědomí.

Q: Chcete obohatit svůj citový život bez vedlejších negativních účinků?

A: Někdy bychom se rádi cítili ostřejší, ale za to se platí. Pokud se škála emocí rozšiřuje do kladných stránek, zahrnuje stejně tak i záporné stránky. Neděláme si o tom žádné iluze; dobře známe mechanismy, které kyvadlo pocitů vychylují. Hledáme zejména možnosti, jak si udržet kontrolu nad svými stavy, abychom neklesli. Výsledky našeho vývoje jsou pro svět významné. Arkturiánská rasa má specializaci, a tedy i důležitou kvalifikaci. Mnoho dalších komunit je na nás závislých, a proto nemůžeme svobodně experimentovat s vlastní transformací. Hledáme způsoby, jak jemně upravit naše pole vědomí ve prospěch rozšířeného smyslu. Nic z toho by však nemělo ovlivnit naše současné úspěchy.

Q: Takže dobrý arkturiánský léčitel duší je klidný a vyrovnaný?

A: Arkturiánského léčitele, který není v rovnováze, lze přirovnat k pozemskému opilému chirurgovi. Riziko špatného výkonu odpovědné práce se výrazně zvyšuje.

Q: Vaše civilizace neprodukuje mnoho nových informací?

A: Je pravda, že tok informací v naší civilizaci není příliš intenzivní. Pomáhá nám však být pozornější k tomu, s čím se setkáváme. Není přijatelné, abyste se chovali tak, jak se vám líbí, a snažili se naučit všechno najednou. Proto si myslíte, že jsme klidní a informace dáváme pomalu. Nebudeme vás bombardovat nápady, jak byste očekávali. Tento přístup a tempo, které jsme zvolili, však dobře vyhovuje vašim i našim potřebám. Je to pro vás lepší, protože se příliš neunavíte, zatímco pod naším vlivem vyrovnáváte své stavy vědomí. Lépe to odhaluje naši cestu a naši povahu jako rasy.

Q: A jak hodnotíte můj přístup k životu s vysokou intenzitou?

A: Jsi vyčerpaná a ne vždy se ti daří plně se zotavit. Ale toho seš si vědoma. Když tebou prochází intenzivní proudy, rychleji spotřebováváš své rezervy pro inkarnaci. S tímto vědomím komunikujeme pomalu. Naším úkolem není poskytnout tobě a tvým prostřednictvím maximum informací, ale udržet tě v rovnováze. Tato komunikace je užitečná pro vytvoření silných vazeb mezi námi, protože očekáváme, že tvá duše bude spolupracovat po dlouhou dobu i po skončení tvé inkarnace.

Q: Líbí se mi váš přístup. Je v něm moudrost, meditace, uspořádanost. Často se nudím, protože přeceňuji své schopnosti. Nenudíte se někdy, když je málo nového?

A: Tento stav se může změnit v konstruktivnější. Nuda je spíše nespokojenost bloudící mysli, která hledá zábavu.
Pokud není tok informací v civilizaci příliš intenzivní, je nedostatek nasycení v životě kompenzován promyšlenějším, vědomějším a duchovnějším přístupem k životu. Vznikají přirozené rituály různých činností a aktivit.
Stejnou jednoduchou každodenní činnost lze provádět s odlišným přístupem. Vzpomeň si na situaci, kdy jsi usilovně drhla podlahu a snažila se rychle skončit, aby ses vrhla na další úkol. Učitel tě uklidnil tím, že se jemně dotkl tvých informačních polí, a zbytek procesu čištění probíhal rozvážně a beze spěchu. Soustředila jsi se na proces, na pocity ve svém těle a rutinní úklid se změnil v meditaci. Ve tvých pohybech byl rytmus a smysl. Vše, co musíte udělat, abyste se do tohoto stavu dostali, je zabránit tomu, aby vaše mysl bloudila, spěchala a dělala si starosti. Zkuste tyto stavy rozvíjet. Jedná se o důležitou oblast práce na sobě samém.

Q: Můžeme si promluvit o každodenních rituálech?

A: Podívejte se na čínskou gymnastiku tai-či. Tato cvičení můžete provádět jako jednoduchá cvičení, přičemž svou mysl naplníte nejrůznějšími každodenními věcmi. To dělá mnoho pozemšťanů, když se snaží dělat víc - kombinují procesy. Tai-či má však i hlubší významové vrstvy, které zahrnují práci s myslí a s proudy v lidském těle. Holistické praktikování těchto postupů zapojuje jednotlivce do celostního procesu. Tai-či se lze naučit poměrně rychle, ale trvá mnoho let, než se člověk v této duchovní praxi plně zdokonalí. Celý tento čas věnuje dosažení vnitřní harmonie. Každý pohyb pak není jen pohybem, ale meditací, posvátným rituálem.
Dalším dobrým příkladem je čajový obřad. I zde jsou vnější atributy: krásné nádobí, dobrý vybraný čaj, vhodný prostor pro akci. Existuje však také vnitřní náplň těchto procesů. Mistr musí být klidný, aby jeho pohyby byly plynulé a přesné, aby pracoval s křehkým náčiním a umožnil účastníkům obřadu relaxaci a oddych. Pokud se všichni přítomní dostali do klidného a jasného stavu mysli, stává se čajový obřad také rituálem pro duši.
Nuda, o které mluvíte, je vnějším hledáním objektů pozornosti, které vyvolávají zájem a činnost při jejich zkoumání. Jste závislí na vnějších událostech, a pokud žádné nejsou, cítíte nepohodlí, nedostatek něčeho hodnotného.
Co vám však brání v tom, abyste tuto činnost zahájili sami? K rituálu nepotřebujete důvod. Akce může vzniknout z vaší vlastní vůle. V naprostém tichu a bez hybnosti, bez odkazu na vnější svět, který by vás nutil k normální reakci, prostě začnete dělat hladce kalibrované pohyby a ty pomalu přecházejí jeden v druhý. Tímto způsobem osvobodíte své jednání od vnějších podnětů a od jakéhokoli podmiňování. A pokud je vaše mysl klidná a čistá, není v tomto rituálu žádná nuda - je soběstačný.

Q: Takže jakoukoli činnost, která má smysl a zahrnuje práci s vědomím, nazýváte rituálem?

A: V rituálu nedochází k superpozici různých procesů na úrovni těla a mysli, ale existuje celistvost vůle. Ať člověk dělá cokoli, je plně ponořen do prožitku.
Někdy se říká ″s láskou″, ″s duší″. Znamená to, že jedinec vykonal svou práci jako rituál - šikovnou rukou a s jasnou myslí. Své činy naplnil smyslem, takže výsledky jeho práce oceňují i ostatní. Takový příspěvek, který vychází ze srdce, je vždy hmatatelný.

Q: Co je to integrita vůle?

A: Je to tehdy, když je jedinec zaměřen tělem, myslí a duší stejným směrem. Tím je dosaženo jednoty v toku proudů, které se vzájemně posilují.

Q: Kde mám vzít čas na rituální mytí podlah, když už teď nemám na nic čas? Můžu se při tom zamyslet nad důležitými otázkami...

A: Nejsi sama. Jsou duše, které dávají přednost životu v intenzivních proudech, přestože jsou chronicky vyčerpané. O tom, jakou volbu učiníte, rozhodnete sami. Neexistují žádné správné nebo špatné způsoby. Existuje však ten, který vám vyhovuje nejlépe.

Q: Není to známka mé nepřipravenosti žít na nové úrovni?

A: Na nových úrovních budete mít více možností, jak vybalancovat své toky, k dispozici jsou nástroje pro sledování vašeho výkonu. Právě teď se rozhodujete na základě pocitů a intuice. Lidé zatím nemají prostředky ke studiu vlastní výměny energie, protože většina vašich vědců stále pochybuje o existenci duše. Pomocí technologií se otevírají nové možnosti přesnějšího sebepozorování. Mohou být objeveny, pokud pozemšťané pokročí ve studiu toků ve vlastním těle a vynaloží úsilí na vývoj potřebných monitorovacích a analytických přístrojů.

Q: Co nám brání?

A: Možná to samé, co brání tobě provádět úklid jako součást rituálu? Různé důležitější věci na práci?
Samozřejmě existují i jiné důvody: nedůvěra, nedostatek jemnosti a intuice. Takové projevy se objevují u duší v raných stadiích vývoje mysli. Kromě toho přetížení z přesycených informačních toků o vnějších událostech brání mnoha lidem cítit svou duši. Proto nemají chuť takové věci zkoumat. Nevylučujeme zlovolné jednání těch, kteří dávají přednost nízkovibračnímu způsobu myšlení. Slabý pokrok pozemšťanů při přechodu zachoval pro tyto jedince šanci udržet stávající řád věcí, který jim vyhovuje.

Q: Doufejme, že po změně složení pozemské rasy a řídících civilizací budou lidé schopni dosáhnout lepšího pokroku.

A: Nyní se dělá vše pro to, aby se situace na Zemi obnovila a vytvořily se příznivé podmínky pro hladký přechod celé civilizace na čtvrtou úroveň. Přestože přechodná fáze není pro mnohé snadná, v delším časovém období se pro pozemšťany může situace výrazně změnit k lepšímu. Příležitosti budou, ale záleží jen na lidech, zda je budou chtít využít, nebo se opět rozhodnou nevyužít všechny šance k uvolnění vlastního potenciálu.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11587

Zpět