1330 Slova Paul Lenda

[ Ezoterika ] 2021-09-01

Každé slovo, které vyslovíte, je generátorem projevů reality, kterou nakonec prožíváte. Na slovech záleží z několika důvodů. Mohou doslova změnit způsob, jakým vaše mysl něco vnímá. Lingvisté a neurovědci dokázali, že slova, která vyslovujete, utvářejí svět, který vidíte. Slova nejsou pouhými nápisy pro předměty nebo myšlenky. Vás jazyk může omezovat, kam zaměříte vaše vnímání, pozornost a myšlenky. Když mluvím nebo přemýšlím v polštině, získávám trochu jinou osobnost. Zabývám se myšlenkami a druhými lidmi jiným způsobem, než když mluvím anglicky. Když jsem delší dobu mluvil španělsky, thajsky nebo laosky, slova jako by s sebou nesla energii všech těch, kteří je vyslovili přede mnou, a vtiskla mi specifický způsob, jakým jsem se zapojil do komunikace s ostatními, s nimiž jsem slova v daném jazyce používal. Dokonce i manýry se měnily. (pozn. změní se i hloubka hlasu a intonace)

Jako lidé vnímáme a interpretujeme vše prostřednictvím našich základních smyslů. Jejich prostřednictvím si vytváříme subjektivní představu o tom, co je Realita, a také o tom, jak vnímáme, že je konstruována. Jazyk lze využít v dobrém i zlém. Miliardy lidí jsou ovládány prostřednictvím strachu pomocí slov, která pronášejí ti, kdo jsou považováni za autority. Slova také inspirovala miliardy lidí k ctnostnému a ušlechtilému životu prostřednictvím mudrců, kteří pravidelně přicházeli na tento svět.

Aspekty Skutečnosti, které se zdají být zásadní, například čas, lze vnímat různě. Například Hopiové nemají slova pro minulý čas. Jejich pozornost je tak zaměřena na přítomnost. Kromě toho, že se mění vnímání času, může se změnit i váš pocit sebe sama. Patrné je to pokud dokážete mluvit a myslet ve dvou různých jazycích. Když byly v 80. a 90. letech 20. století prováděny studie na asijských přistěhovalcích v Severní Americe, zjistilo se, že když se v Kanadě popisovali pomocí angličtiny, obvykle se popisovali pomocí pozitivních výroků, které odpovídaly kanadskému vědomí, v čínštině pak stejným množstvím pozitivních i negativních výroků. Tyto rozdíly odpovídají kolektivnímu skupinovému vědomí těchto dvou velmi odlišných kultur. To ukazuje, jak jazyk, který používáme, může utvářet naše vnímání a myšlení o sobě samých. Dávejte si pozor na svá slova.

Používání slov jako lidstvo, bůh a dalších může zkreslovat realitu a uzavírat její širší pásmo podle toho, jak se tato slova používají po stovky let. Zažitý význam slov omezuje myšlení a vnímání na úzký okruh možností. Pokud jsou popisovány univerzální myšlenkové formy, pak je univerzální slova popíší přesněji (například Bůh/Zdroj, lidstvo/lidé).

Rozšířená forma jazyka osvobozuje mysl od jazykových omezení, která si ani neuvědomujeme. Můžete se bavit vytvářením neologismů (slov, která ještě nedostala význam), a popsat abstraktní pojem novým slovem. Buďte kreativní a nalaďte se na energii a vědomí, které stojí za všemi existujícími slovy, abyste sladili své vnímání s nejpravdivější podobou myšlenky. Je také důležité pochopit, jaký je skutečný význam každého slova, které vyslovujeme. Jaký je kořen a původní záměr slova. Toto porozumění byste měli rozšířit také na slova příbuzná těmto slovům. Vyslovujte slova a vciťujte se do nich. Které z nich vás v životě posune dál?

Regresivní slova
Nemůžu - Zastaví růst
Nechci - Vytváří překážku na cestě k úspěchu.
Je to těžké - Zabrání vám v dosažení jakéhokoli životního úspěchu
Nevěřím - Brzdí vás v tom, abyste se stali hledači pravdy
Jsem skeptik - Brání vám v učení
Nelíbí se mi - Brání vám v získávání znalostí

Stagnační Slova
Zkoušet - Pokud se o něco pokusíte, budete to dělat stále dokola, ale nikdy nedojdete k cíli
Snažit se - Staví vám do cesty překážky
Mohu to zkusit - Podmínka, která vám brání v úspěchu
Snažím se - Přináší malé nebo žádné hodnotné výsledky
Pokusím se - Usilovat o něco, ale nikdy toho nedosáhnout
Pokusím se - Nikdy nekončící a opakující se

Progresivní slova
Mohu - Podporuje růst a je příkazem vašemu Já
Já jsem - Identifikuje vás s deklarativním tvrzením o sobě samém
Věřím - Umožňuje projevit vaše přání a potřeby
Je hotovo - Chování, při kterém se používají užitečná slova
Dokážu to - Posouvá vás v životě kupředu
Dokážu cokoli - Uvádí vás do stavu neomezeného vědomého tvoření

Když si lépe uvědomíte, jaká slova používáte a jak se při nich cítíte, budete schopni mluvit vědomějším způsobem, který pro vás bude vytvářet pouze užitečné projevy.

Jazyk osvobozuje nebo omezuje naše vědomí při vyjadřování a zapojování se do 3D reality. Dejte si sílu překonat umělá omezení, pokud existují. Dovolte svému vědomí, aby se odráželo s co největší jasností, autenticitou a čistotou.

Zdroj: https://www.shift.is/2021/09/how-the-words-we-speak-either-enslave-or-liberate-us/

Zpět